Zrozumienie tolerancji - refleksje w Dniu Tolerancji

16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

 

Został on proklamowany przez UNESCO w 1995 roku. Jest to dzień, który zachęca nas wszystkich do refleksji nad znaczeniem tolerancji w naszym życiu oraz w społeczeństwie. Tolerancja to nie tylko akceptacja odmienności drugiego człowieka, ale także umiejętność dialogu i budowania mostów ponad podziałami. W formie pytań i odpowiedzi, zgłębimy istotę tolerancji oraz sposoby, w jakie możemy ją kultywować w codziennym życiu.

 

Czym jest tolerancja?

Tolerancja to postawa szacunku, akceptacji i otwartego umysłu wobec osób, których poglądy, praktyki lub cechy są różne od naszych. W psychologii i filozofii społecznej, tolerancja często jest postrzegana jako proces społeczny i indywidualna dyspozycja, która pozwala na pokojowe współistnienie różnorodnych osobowości, kultur, przekonań i praktyk życiowych w społeczeństwie.

Kluczowymi elementami tolerancji są:

 • Akceptacja – przyjęcie istnienia i prawa do istnienia różnych opinii, zachowań i praktyk, nawet jeśli są one sprzeczne z naszymi własnymi przekonaniami.
 • Szacunek – utrzymywanie szacunku do innych osób, niezależnie od ich przekonań, religii, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej czy jakichkolwiek innych cech, które mogą nas różnić.
 • Cierpliwość – wykazywanie cierpliwości wobec różnic i zrozumienie, że jedność nie musi oznaczać jednolitości, a różnorodność nie musi prowadzić do podziałów.
 • Otwartość umysłu – gotowość do rozważenia czyichś poglądów i doświadczeń, nawet jeśli są one obce lub niezrozumiałe z naszej własnej perspektywy.
 • Sprzeciw wobec dyskryminacji – aktywne przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i przemocy, które wynikają z braku tolerancji.

Tolerancja nie oznacza jednak biernego akceptowania wszelkich zachowań lub poglądów. Nie obejmuje ona tolerowania agresji, nienawiści czy krzywdzenia innych – to są zachowania, które są nieakceptowalne i powinny być odpowiednio adresowane w społeczeństwie. Tolerancja wymaga również równowagi pomiędzy akceptacją różnorodności a ochroną wspólnych wartości i norm społecznych, które są podstawą do życia w grupie.

 

Dlaczego tolerancja jest ważna w dzisiejszym świecie?

Tolerancja jest kluczowym elementem współczesnego świata, który jest mozaiką różnych kultur, religii i przekonań. W czasach globalizacji i łatwej komunikacji, jesteśmy coraz częściej eksponowani na różnorodność. Tolerancja umożliwia pokojową koegzystencję, promuje wzajemny szacunek i otwiera drzwi do dialogu i współpracy.

Tolerancja jest niezwykle istotna w dzisiejszym świecie z kilku kluczowych powodów:

 • Różnorodność kulturowa – jesteśmy świadkami bezprecedensowej wymiany kulturowej, wynikającej z globalizacji, migracji i łatwości podróżowania. Tolerancja umożliwia harmonijne współistnienie różnych kultur, religii i tradycji w obrębie tej samej przestrzeni społecznej.
 • Pokój społeczny – tolerancja jest fundamentem dla pokojowego współżycia. Bez tolerancji łatwo o konflikty, napięcia społeczne i niezrozumienie, które mogą prowadzić do przemocy i podziałów.
 • Demokracja i wolność – tolerancja jest kamieniem węgielnym demokratycznych społeczeństw, gdzie wolność słowa, wyznania i przekonań są cenione. W takich społeczeństwach tolerancja pozwala na swobodną wymianę myśli i idei, co jest kluczowe dla rozwoju i postępu.
 • Rozwój osobisty – na poziomie indywidualnym, tolerancja jest źródłem wzbogacenia osobistego. Pozwala ona na uczenie się od innych, otwarcie się na nowe doświadczenia oraz budowanie głębszych, bardziej znaczących relacji międzyludzkich.
 • Zdrowie społeczne – tolerancja przyczynia się do zdrowszego środowiska społecznego, w którym ludzie czują się akceptowani i szanowani. To przekłada się na niższy poziom stresu społecznego, lepsze zdrowie psychiczne i większe poczucie bezpieczeństwa.
 • Innowacje i kreatywność – tolerancja sprzyja kreatywności i innowacjom, ponieważ grupy zróżnicowane kulturowo często łączą różne perspektywy i sposoby myślenia, co może prowadzić do tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań.
 • Edukacja – tolerancja jest także kluczowym aspektem w edukacji, gdzie uczy się młode pokolenia jak żyć i pracować w zróżnicowanym świecie. To przygotowuje młodych ludzi do bycia kompetentnymi obywatelami światowymi.

W kontekście Międzynarodowego Dnia Tolerancji, jest to okazja do ponownego przemyślenia i zaakcentowania tych wartości, które są niezbędne dla zachowania kohezji społecznej i pokoju w dynamicznie zmieniającym się świecie.

 

Czy tolerancja oznacza zgadzanie się ze wszystkim?

Nie, tolerancja zdecydowanie nie oznacza zgadzania się ze wszystkim. To powszechne nieporozumienie może prowadzić do błędnego przekonania, że bycie tolerancyjnym oznacza akceptację każdego zachowania, poglądu lub działania, niezależnie od jego charakteru czy konsekwencji. Tolerancja jest raczej umiejętnością akceptowania istnienia i praw do wyrażania różnych opinii i przekonań, a także uznawania prawa innych do bycia różnymi, pod warunkiem, że nie naruszają one praw innych osób.

Istotne jest, aby rozróżnić tolerancję od akceptacji czy aprobaty. Tolerancja oznacza, że choć możemy nie zgadzać się z czyimiś poglądami lub zachowaniami, to respektujemy ich prawo do posiadania tych poglądów i wyrażania ich w sposób pokojowy i zgodny z prawem. Z kolei akceptacja wskazywałaby na pełne przyjęcie i wsparcie dla danych poglądów lub zachowań.

W kontekście społecznym, tolerancja oznacza także, że w sytuacji, gdy czyjeś przekonania lub działania są szkodliwe lub krzywdzące dla innych, społeczeństwo ma prawo i odpowiedzialność do ich kwestionowania i, w razie potrzeby, ograniczania – zawsze w sposób cywilizowany i zgodny z obowiązującym prawem.

Podsumowując, tolerancja wymaga równowagi – jest to szacunek dla różnorodności oraz jednoczesne przestrzeganie praw i ochrona dobra wspólnego.

 

Jak można praktykować tolerancję na co dzień?

Praktykowanie tolerancji w codziennym życiu może przybierać wiele form, od prostych gestów po świadome działania mające na celu zmianę społeczną.

Oto kilka sposobów, w jakie możemy kultywować i wyrażać tolerancję każdego dnia:

 • Słuchanie aktywne – staraj się uważnie słuchać, gdy ktoś wyraża opinie lub przekonania, które są inne niż twoje. Nie przerywaj, nie krytykuj od razu – zamiast tego stwórz przestrzeń do wyrażania różnych punktów widzenia.
 • Empatia – postaraj się postawić w sytuacji innej osoby, aby zrozumieć jej punkt widzenia i emocje. Empatia pomaga w budowaniu mostów zamiast murów między ludźmi.
 • Edukacja – ucz się o innych kulturach, religiach i społecznościach. Zrozumienie różnorodności może pomóc rozwiać stereotypy i przesądy.
 • Samorefleksja – regularnie zastanawiaj się nad swoimi przekonaniami i postawami. Zadaj sobie pytanie, czy nie dajesz miejsca nieświadomej stronniczości lub uprzedzeniom w swoim myśleniu i działaniu.
 • Sprzeciw wobec przemocy i dyskryminacji – gdy jesteś świadkiem niesprawiedliwości, nie bądź obojętny. Wskazuj i sprzeciwiaj się zachowaniom, które są dyskryminacyjne lub oparte na nietolerancji.
 • Język – zwracaj uwagę na język, którego używasz. Unikaj słownictwa, które może być obraźliwe lub pejoratywne wobec innych grup.
 • Współpraca – poszukuj możliwości współpracy z ludźmi o różnych perspektywach. Praca nad wspólnym projektem może pomóc przełamać bariery i zbudować wzajemne zrozumienie.
 • Zachowanie spokoju – w sytuacjach konfliktu, zachowaj spokój i szukaj konstruktywnych sposobów na rozwiązanie problemu zamiast eskalować napięcie.
 • Wychowanie dzieci – przekazuj dzieciom wartości tolerancji przez przykład i rozmowy. Ucz je, że każdy człowiek zasługuje na szacunek, bez względu na to, jak bardzo różni się od nich.
 • *Wsparcie dla inicjatyw społecznych – wspieraj organizacje i programy, które promują tolerancję i integrację społeczną.

Praktykowanie tolerancji to ciągły proces, który wymaga świadomości, cierpliwości i determinacji. Tolerancja w życiu codziennym nie zawsze jest łatwa, szczególnie gdy spotykamy się z poglądami, które silnie kolidują z naszymi wartościami lub wydają się nam niesprawiedliwe. Jednak to właśnie w tych trudnych momentach praktyka tolerancji staje się najbardziej istotna i może przyczynić się do tworzenia bardziej zharmonizowanego społeczeństwa.

 

Jakie działania można podjąć, aby promować tolerancję w społeczności?

Promowanie tolerancji w społeczności wymaga zaangażowania na wielu poziomach. Możemy organizować wydarzenia edukacyjne, takie jak warsztaty czy panele dyskusyjne, które podnoszą świadomość na temat różnorodności i sposobów budowania wzajemnego zrozumienia. Ważne jest także wsparcie dla osób doświadczających nietolerancji oraz współpraca z lokalnymi instytucjami w celu tworzenia polityk antydyskryminacyjnych.

 

Czy tolerancja ma jakieś granice?

Tak, tolerancja ma swoje granice. Te granice są zazwyczaj wyznaczane tam, gdzie początek tolerowania jednej osoby lub grupy oznaczałby naruszenie praw innej osoby lub grupy. Istotne jest, aby zrozumieć, że tolerancja nie oznacza akceptacji zachowań, które są szkodliwe lub naruszają prawa i wolności innych. 

Kilka kwestii, które wyznaczają granice tolerancji:

 • Prawa człowieka – tolerancja nie może oznaczać zgody na łamanie praw człowieka. Przykładowo, wyrażanie poglądów, które nawołują do przemocy, nienawiści lub dyskryminacji, nie może być tolerowane, gdyż bezpośrednio narusza prawa innych do życia, bezpieczeństwa czy równego traktowania.
 • Zasada szkody – filozof John Stuart Mill w „O wolności” zasugerował, że jedynym powodem do ingerencji w wolność jednostki jest zapobieganie szkodzie dla innych. Tolerancja wobec działań, które wyrządzają innym krzywdę, jest nieakceptowalna.
 • Wymagania prawne – granice tolerancji są również wyznaczane przez prawo. Prawo może zabraniać pewnych form wypowiedzi, takich jak mowa nienawiści, co stanowi prawną granicę tego, co społeczeństwo jest gotowe tolerować.
 • Wzajemność – tolerancja powinna być wzajemna. Oznacza to, że nie można oczekiwać tolerancji dla swoich poglądów, jeśli samemu nie jest się gotowym okazać tolerancji innym.
 • Dobro wspólne – jeśli dane przekonania lub praktyki są szkodliwe dla społeczeństwa jako całości, mogą być one poddane krytyce lub ograniczeniom w imię dobra wspólnego.
 • Dialog i otwartość – granice tolerancji mogą być także wyznaczone przez gotowość do dialogu. Tolerancja nie oznacza rezygnacji z krytyki czy debaty – powinna ona raczej sprzyjać otwartemu dialogowi, który prowadzi do wzajemnego zrozumienia i szacunku.
 • Ewolucja społeczna – normy społeczne i wartości ewoluują, co oznacza, że społeczeństwa mogą z czasem zmieniać swoje postrzeganie tego, co jest tolerowane a co nie.

Podsumowując, tolerancja ma istotną funkcję w społeczeństwie, promując pokojowe współistnienie i wolność osobistą, jednak nie może służyć jako przyzwolenie na działania szkodliwe lub krzywdzące. Granice tolerancji są więc kluczowe w utrzymaniu równowagi między poszanowaniem różnorodności a ochroną praw jednostek i społeczeństwa.

 

W jaki sposób Dzień Tolerancji może przyczynić się do zmian w społeczeństwie?

Dzień Tolerancji to moment na globalną refleksję nad stanem tolerancji w świecie. Przez edukację, kampanie społeczne i media, ten dzień może inspirować ludzi do osobistego rozwoju oraz do działań na rzecz większej otwartości i szacunku w społeczeństwie.

Dzień Tolerancji, obchodzony 16 listopada, może pełnić kilka ważnych funkcji w promowaniu zmian społecznych:

 1. Podnoszenie świadomości:

Ten dzień przyciąga uwagę do kwestii tolerancji i różnorodności, zachęcając ludzi do refleksji nad własnymi postawami i zachowaniami. Publiczne dyskusje i media skupiają się na znaczeniu tolerancji, co może inspirować indywidualne i zbiorowe działania na rzecz zmiany.

 1. Edukacja:

Dzień Tolerancji może być wykorzystany jako okazja do edukacji, zarówno formalnej w szkołach, jak i nieformalnej w miejscach pracy czy w przestrzeni publicznej. Warsztaty, seminaria i programy edukacyjne mogą skutecznie przekazywać wiedzę na temat korzyści wynikających z tolerancji i sposobów jej praktykowania.

 1. Zachęcanie do dialogu:

Umożliwia to przestrzeń do otwartej rozmowy na tematy, które często są trudne lub kontrowersyjne. Przez promowanie dialogu między różnymi grupami społecznymi, Dzień Tolerancji może pomóc przełamywać bariery i budować zrozumienie.

 1. Wzmocnienie solidarności:

Obchody mogą przyczyniać się do budowania solidarności wśród różnych grup społecznych, kładąc nacisk na wspólne wartości i dążenie do wspólnego dobra.

 1. Promowanie integracji społecznej:

Poprzez aktywności skoncentrowane na wspólnych działaniach i projektach, Dzień Tolerancji może przyczyniać się do lepszej integracji społecznej i zwalczania wykluczenia.

 1. Inicjowanie zmiany politycznej:

Jest to także moment, w którym organizacje pozarządowe i obywatele mogą naciskać na rządzących w sprawie tworzenia lub modyfikacji praw mających na celu zwiększenie tolerancji i ochrony praw mniejszości.

 1. Podkreślanie pozytywnych przykładów:

Udostępnianie historii i przypadków, gdzie tolerancja przyniosła pozytywne skutki, może inspirować innych i pokazywać, że zmiana jest możliwa.

 1. Wsparcie dla osób dotkniętych nietolerancją:

Może to być również dzień, w którym wspiera się osoby, które doświadczyły dyskryminacji lub prześladowania, pokazując im solidarność i pomoc.

Poprzez te i inne działania, Dzień Tolerancji może być katalizatorem dla pozytywnych zmian społecznych, promując wartości takie jak wzajemny szacunek, zrozumienie i pokojowe współistnienie w różnorodnym świecie.

Skomentuj