logo

Regulamin Centrum Terapii Synteza – seksuologia, psychiatria, psychoterapia

Wersja z dn. 01.01.2022 r.

 1. Spotkania terapeutyczne oraz wizyty lekarskie odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu w rejestracji.
 2. Terminy sesji regularnej psychoterapii są ustalane bezpośrednio z terapeutą i nie wymagają potwierdzania w rejestracji.
 3. Zmiany terminu wizyty oraz wizyty pierwszorazowe są potwierdzane przez rejestrację. Przypomnienie o wizycie jest wysyłane dwa dni wcześniej (w przypadku terminów poniedziałkowych, wtorkowych oraz następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy) w formie wiadomości sms lub telefonicznie. Uwaga, brak wiadomości sms nie oznacza, że wizyta została odwołana, może wynikać z przyczyn technicznych. 
 4. Pacjent, który umówił wizytę pierwszy raz zobowiązany jest do jej potwierdzenia lub odwołania dwa dni przed terminem wizyty (w przypadku terminów poniedziałkowych, wtorkowych oraz następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy). Brak potwierdzenia wizyty, czy też brak możliwości skontaktowania się z pacjentem może skutkować jej anulowaniem.
 5. Potwierdzenie wizyty jest rozumiane jako zobowiązanie do stawienia się na niej. Niepojawienie się na wizycie skutkuje koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty.
 6. Wizyty cykliczne u terapeutów nie są potwierdzane przez rejestrację.
 7. Spóźnienie się na wizytę będzie skutkowało skróceniem czasu jej trwania o długość opóźnienia.
 8. W trakcie cyklicznych spotkań terapeutycznych, w przypadku braku możliwości wniesienia przez pacjenta opłaty za daną sesję, decyzję na temat kontynuacji spotkań i terminu uiszczenia płatności podejmuje psychoterapeuta. Jeżeli pacjent zalega z opłatą za dwie wizyty, dalsze wizyty zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia. Sesja zdalna może się odbyć wyłącznie wtedy, kiedy jest wcześniej opłacona. 
 9. Jeśli na zaplanowaną sesję partnerską zjawia się tylko jeden z partnerów wizyta jest płatna tak jak była zaplanowana jako partnerska. Terapeuta, w zależności od ustaleń przyjętych z parą, może odmówić przeprowadzenia sesji bez obecności obojga/obu partnerów, co nie zwalnia z opłaty za sesję.
 10. Odwoływanie spotkań i odpłatność za nieobecności
  1. Zaplanowane po rozpoczęciu terapii cykliczne spotkania są odpłatne w ramach dostępności terapeuty także w wypadku nieobecności pacjenta, poza wymienionymi poniżej wyjątkami.
  2. Po rozpoczęciu psychoterapii w ciągu każdego roku kalendarzowego pacjent / para może odwołać bezpłatnie łącznie 4 tygodnie spotkań terapeutycznych (w wypadku częstotliwości spotkań raz w tygodniu – 4 sesje, 2 razy w tygodniu – 8 sesji itp.), pod warunkiem poinformowania o tym rejestracji do 24 godzin przed terminem sesji. Odwołanie każdej kolejnej sesji powyżej tego limitu lub po terminie 24 godzin skutkuje koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty przed kolejną sesją. Możliwe do bezpłatnego odwołania sesje, które nie zostały odwołane w danym roku kalendarzowym nie sumują się i nie przechodzą na kolejny rok. W pierwszym roku terapii limit pomniejszany jest o liczbę kwartałów, które minęły przed rozpoczęciem terapii.
  3. Sesje, które nie odbywają się z powodu nieobecności terapeuty nie wymagają opłacenia i nie są wliczane do wymienionego wyżej limitu. 
  4. W wypadku chęci odwołania terminu spotkania psychoterapeutycznego lub wizyty lekarskiej informacja na ten temat musi być przekazana rejestracji w godzinach pracy Centrum
  5. Sesje, które odbywają się w poniedziałek mogą być odwołane:
   I) telefonicznie lub smsem w poprzedzający piątek do godz. 19.00 na numer kom. 535 778 707
   albo
   II) emailem w czasie do 24 godzin przed terminem spotkania.
  6. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej lub wizyty lekarskiej w czasie krótszym niż 24 godziny, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu terapeuty lub lekarza.
  7. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej według powyższych zasad jest odpłatne niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.  
  8. W przypadku odwołania sesji przez psychoterapeutę w terminie poniżej 24 godziny przed planowanym spotkaniem nie jest pobierana opłata za sesję i w miarę możliwości jest proponowane odpłatne spotkanie w innym terminie w tym samym tygodniu lub dodatkowe odpłatne spotkanie w kolejnym tygodniu. 
  9. W przypadku niestawienia się psychoterapeuty na sesję bez wcześniejszego jej odwołania poprzedniego dnia przez terapeutę lub rejestrację, opłata za kolejną sesję wynosi 50% ceny sesji.
 11. Dokumentacja medyczna i psychoterapeutyczna jest sporządzana według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie Centrum, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 12. Psychoterapeuci i Pacjenci Centrum będący w relacji psychoterapeutycznej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z psychoterapeutą, ustnie lub pisemnie, a jego zasady mogą nieznacznie zmodyfikować niniejszy regulamin.
 13. Ustawowe dni świąteczne są wolne od pracy i opłat. 
 14. Sesje psychoterapii, które odbywają się zdalnie muszą być opłacone przed terminem planowanego spotkania. Opłata przed sesją jest warunkiem rozpoczęcia danej sesji. Sesje mogą być opłacane za pomocą szybkich płatności PayU, do których link jest każdorazowo przekazywany przez rejestrację Centrum.
 15. Zaległości w opłatach za dwie kolejne sesje terapii skutkują brakiem możliwości kontynuacji terapii do czasu ich uregulowania.
 16. Opłaty za usługi dostępne w Centrum mogą ulegać zmianie. Zmiany w cenniku nie są częstsze niż raz do roku przy utrzymywaniu się stopy inflacji poniżej 5% rocznie, a w wypadku wyższej stopy inflacji, maksymalnie dwa razy w roku. Pacjentów uczestniczących w psychoterapii zmiana opłaty za sesje terapeutyczne obejmuje po okresie minimum 6 miesięcy od daty wprowadzenia nowego cennika.
 17. Przerwa w terapii obejmująca dwie kolejne sesje, przy braku informacji na temat nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z terapii i skutkuje zwolnieniem rezerwacji terminu cyklicznych spotkań.
 18. Psychoterapeuci korzystają z superwizji, z zachowaniem zasad zabezpieczających anonimowość i inne dobra osobiste pacjentów. 
 19. Specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych temu samemu pacjentowi w ramach współpracy w Centrum Terapii Synteza mogą konsultować się w sprawie pacjenta, chyba, że osoba ta wyrazi niezgodę na tego rodzaju komunikację.
 20. W szczególnych sytuacjach, m.in. zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych, w których lekarz / psychoterapeuta jest prawnie do tego zobowiązany, dane osobowe pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, Kodeksu Karnego i innych ustaw.
 21. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać pacjenta w Centrum i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 22. Zapisy regulaminu mogą być około raz w roku uaktualniane przez kierownictwo Centrum. Aktualny regulamin obowiązuje od daty wprowadzenia zmian oraz po podpisaniu go przez pacjenta.

Regulamin Centrum Terapii Synteza – endokrynologia, gastroenterologia, choroby wewnętrzne, dietetyka

10.11.2020 r.

 1. Wizyty lekarskie oraz porady dietetyczne odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu w rejestracji.
 2. Terminy sesji regularnej dietoterapii są ustalane bezpośrednio z dietetykiem i nie wymagają potwierdzania w rejestracji.
 3. Zmiany terminu wizyty oraz wizyty pierwszorazowe są potwierdzane przez rejestrację. Przypomnienie o wizycie jest wysyłane dwa dni wcześniej (w przypadku terminów poniedziałkowych oraz następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy) w formie wiadomości sms lub telefonicznie.
  Uwaga, brak wiadomości sms nie oznacza, że wizyta została odwołana.
 4. Wizyty cykliczne u dietetyka nie są potwierdzane przez rejestrację.
 5. Należność za wizytę lekarską pobierana jest przez rejestrację przed wejściem do gabinetu lekarza.
 6. Odwoływanie spotkań i odpłatność za nieobecności – dietetyka
  1. Wizyty cykliczne u dietetyka można odwołać do 48 godz. przed terminem (w przypadku terminów poniedziałkowych oraz następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy do godziny 19.00). Nieodwołana nieobecność będzie skutkować koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty.
  2. W wypadku chęci odwołania terminu cyklicznej konsultacji dietetycznej, informacja na ten temat musi być przekazana rejestracji w godzinach pracy Centrum.
  3. Konsultacje, które odbywają się w poniedziałek mogą być odwołane w poprzedzający piątek do godz. 19.00, telefonicznie lub smsem na numer kom. 53 577 87 07.
  4. Odwołanie terminu cyklicznej konsultacji dietetycznej w czasie krótszym niż 48 godzin, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu dietetyka.
  5. W przypadku odwołania sesji przez dietetyka w terminie poniżej 48 godzin przed planowanym spotkaniem nie są pobierane opłaty i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym terminie.
  6. W przypadku niewypełnienia zobowiązania co do terminu spotkania ze strony dietetyka (nieobecność bez uprzedzenia) na kolejną sesję pacjent uzyskuje 50% rabatu.
 7. Dokumentacja medyczna jest sporządzana według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie Centrum, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 8. Lekarze, Dietetycy i Pacjenci Centrum zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.
 9. Ustawowe dni świąteczne są wolne od pracy i opłat.
 10. Przerwa dwutygodniowa w cyklicznych konsultacjach dietetycznych, przy braku informacji na temat nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z dietoterapii.
 11. Opłaty za usługi dostępne w Centrum mogą ulegać zmianie. Zmiany w cenniku nie są częstsze niż raz do roku (przy utrzymywaniu się stopy inflacji poniżej 5% rocznie). Zmieniona wysokość opłat za usługi obowiązuje od daty wprowadzenia nowego cennika.
 12. Specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych temu samemu pacjentowi w ramach współpracy w Centrum Terapii Synteza mogą konsultować się w sprawie pacjenta, chyba, że osoba ta wyrazi niezgodę na tego rodzaju komunikację.
 13. W szczególnych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych sytuacji, w których lekarz/psychoterapeuta jest prawnie do tego zobowiązany, dane osobowe pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego oraz Kodeksu Karnego.
 14. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać pacjenta w Centrum i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 15. Zapisy regulaminu mogą być około raz w roku uaktualniane przez kierownictwo Centrum. Aktualny regulamin obowiązuje od daty wprowadzenia zmian oraz po podpisaniu go przez pacjenta.