Regulamin Centrum Terapii Synteza – seksuologia, psychiatria, psychoterapia

Wersja z dn. 01.01.2022 r.

 1. Spotkania terapeutyczne oraz wizyty lekarskie odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu w rejestracji.
 2. Terminy sesji regularnej psychoterapii są ustalane bezpośrednio z terapeutą i nie wymagają potwierdzania w rejestracji.
 3. Zmiany terminu wizyty oraz wizyty pierwszorazowe są potwierdzane przez rejestrację. Przypomnienie o wizycie jest wysyłane dwa dni wcześniej (w przypadku terminów poniedziałkowych, wtorkowych oraz następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy) w formie wiadomości sms lub telefonicznie. Uwaga, brak wiadomości sms nie oznacza, że wizyta została odwołana, może wynikać z przyczyn technicznych. 
 4. Pacjent, który umówił wizytę pierwszy raz zobowiązany jest do jej potwierdzenia lub odwołania dwa dni przed terminem wizyty (w przypadku terminów poniedziałkowych, wtorkowych oraz następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy). Brak potwierdzenia wizyty, czy też brak możliwości skontaktowania się z pacjentem może skutkować jej anulowaniem.
 5. Potwierdzenie wizyty jest rozumiane jako zobowiązanie do stawienia się na niej. Niepojawienie się na wizycie skutkuje koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty.
 6. Wizyty cykliczne u terapeutów nie są potwierdzane przez rejestrację.
 7. Spóźnienie się na wizytę będzie skutkowało skróceniem czasu jej trwania o długość opóźnienia.
 8. W trakcie cyklicznych spotkań terapeutycznych, w przypadku braku możliwości wniesienia przez pacjenta opłaty za daną sesję, decyzję na temat kontynuacji spotkań i terminu uiszczenia płatności podejmuje psychoterapeuta. Jeżeli pacjent zalega z opłatą za dwie wizyty, dalsze wizyty zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia. Sesja zdalna może się odbyć wyłącznie wtedy, kiedy jest wcześniej opłacona. 
 9. Jeśli na zaplanowaną sesję partnerską zjawia się tylko jeden z partnerów wizyta jest płatna tak jak była zaplanowana jako partnerska. Terapeuta, w zależności od ustaleń przyjętych z parą, może odmówić przeprowadzenia sesji bez obecności obojga/obu partnerów, co nie zwalnia z opłaty za sesję.
 10. Odwoływanie spotkań i odpłatność za nieobecności
  1. Zaplanowane po rozpoczęciu terapii cykliczne spotkania są odpłatne w ramach dostępności terapeuty także w wypadku nieobecności pacjenta, poza wymienionymi poniżej wyjątkami.
  2. Po rozpoczęciu psychoterapii w ciągu każdego roku kalendarzowego pacjent / para może odwołać bezpłatnie łącznie 4 tygodnie spotkań terapeutycznych (w wypadku częstotliwości spotkań raz w tygodniu – 4 sesje, 2 razy w tygodniu – 8 sesji itp.), pod warunkiem poinformowania o tym rejestracji do 24 godzin przed terminem sesji. Odwołanie każdej kolejnej sesji powyżej tego limitu lub po terminie 24 godzin skutkuje koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty przed kolejną sesją. Możliwe do bezpłatnego odwołania sesje, które nie zostały odwołane w danym roku kalendarzowym nie sumują się i nie przechodzą na kolejny rok. W pierwszym roku terapii limit pomniejszany jest o liczbę kwartałów, które minęły przed rozpoczęciem terapii.
  3. Sesje, które nie odbywają się z powodu nieobecności terapeuty nie wymagają opłacenia i nie są wliczane do wymienionego wyżej limitu. 
  4. W wypadku chęci odwołania terminu spotkania psychoterapeutycznego lub wizyty lekarskiej informacja na ten temat musi być przekazana rejestracji w godzinach pracy Centrum
  5. Sesje, które odbywają się w poniedziałek mogą być odwołane:
   I) telefonicznie lub smsem w poprzedzający piątek do godz. 19.00 na numer kom. 535 778 707
   albo
   II) emailem w czasie do 24 godzin przed terminem spotkania.
  6. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej lub wizyty lekarskiej w czasie krótszym niż 24 godziny, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu terapeuty lub lekarza.
  7. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej według powyższych zasad jest odpłatne niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.  
  8. W przypadku odwołania sesji przez psychoterapeutę w terminie poniżej 24 godziny przed planowanym spotkaniem nie jest pobierana opłata za sesję i w miarę możliwości jest proponowane odpłatne spotkanie w innym terminie w tym samym tygodniu lub dodatkowe odpłatne spotkanie w kolejnym tygodniu. 
  9. W przypadku niestawienia się psychoterapeuty na sesję bez wcześniejszego jej odwołania poprzedniego dnia przez terapeutę lub rejestrację, opłata za kolejną sesję wynosi 50% ceny sesji.
 11. Dokumentacja medyczna i psychoterapeutyczna jest sporządzana według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie Centrum, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 12. Psychoterapeuci i Pacjenci Centrum będący w relacji psychoterapeutycznej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z psychoterapeutą, ustnie lub pisemnie, a jego zasady mogą nieznacznie zmodyfikować niniejszy regulamin.
 13. Ustawowe dni świąteczne są wolne od pracy i opłat. 
 14. Sesje psychoterapii, które odbywają się zdalnie muszą być opłacone przed terminem planowanego spotkania. Opłata przed sesją jest warunkiem rozpoczęcia danej sesji. Sesje mogą być opłacane za pomocą szybkich płatności PayU, do których link jest każdorazowo przekazywany przez rejestrację Centrum.
 15. Zaległości w opłatach za dwie kolejne sesje terapii skutkują brakiem możliwości kontynuacji terapii do czasu ich uregulowania.
 16. Opłaty za usługi dostępne w Centrum mogą ulegać zmianie. Zmiany w cenniku nie są częstsze niż raz do roku przy utrzymywaniu się stopy inflacji poniżej 5% rocznie, a w wypadku wyższej stopy inflacji, maksymalnie dwa razy w roku. Pacjentów uczestniczących w psychoterapii zmiana opłaty za sesje terapeutyczne obejmuje po okresie minimum 6 miesięcy od daty wprowadzenia nowego cennika.
 17. Przerwa w terapii obejmująca dwie kolejne sesje, przy braku informacji na temat nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z terapii i skutkuje zwolnieniem rezerwacji terminu cyklicznych spotkań.
 18. Psychoterapeuci korzystają z superwizji, z zachowaniem zasad zabezpieczających anonimowość i inne dobra osobiste pacjentów. 
 19. Specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych temu samemu pacjentowi w ramach współpracy w Centrum Terapii Synteza mogą konsultować się w sprawie pacjenta, chyba, że osoba ta wyrazi niezgodę na tego rodzaju komunikację.
 20. W szczególnych sytuacjach, m.in. zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych, w których lekarz / psychoterapeuta jest prawnie do tego zobowiązany, dane osobowe pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, Kodeksu Karnego i innych ustaw.
 21. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać pacjenta w Centrum i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 22. Zapisy regulaminu mogą być około raz w roku uaktualniane przez kierownictwo Centrum. Aktualny regulamin obowiązuje od daty wprowadzenia zmian oraz po podpisaniu go przez pacjenta.

Regulamin Centrum Terapii Synteza – endokrynologia, gastroenterologia, choroby wewnętrzne, dietetyka

10.11.2020 r.

 1. Wizyty lekarskie oraz porady dietetyczne odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu w rejestracji.
 2. Terminy sesji regularnej dietoterapii są ustalane bezpośrednio z dietetykiem i nie wymagają potwierdzania w rejestracji.
 3. Zmiany terminu wizyty oraz wizyty pierwszorazowe są potwierdzane przez rejestrację. Przypomnienie o wizycie jest wysyłane dwa dni wcześniej (w przypadku terminów poniedziałkowych oraz następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy) w formie wiadomości sms lub telefonicznie.
  Uwaga, brak wiadomości sms nie oznacza, że wizyta została odwołana.
 4. Wizyty cykliczne u dietetyka nie są potwierdzane przez rejestrację.
 5. Należność za wizytę lekarską pobierana jest przez rejestrację przed wejściem do gabinetu lekarza.
 6. Odwoływanie spotkań i odpłatność za nieobecności – dietetyka
  1. Wizyty cykliczne u dietetyka można odwołać do 48 godz. przed terminem (w przypadku terminów poniedziałkowych oraz następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy do godziny 19.00). Nieodwołana nieobecność będzie skutkować koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty.
  2. W wypadku chęci odwołania terminu cyklicznej konsultacji dietetycznej, informacja na ten temat musi być przekazana rejestracji w godzinach pracy Centrum.
  3. Konsultacje, które odbywają się w poniedziałek mogą być odwołane w poprzedzający piątek do godz. 19.00, telefonicznie lub smsem na numer kom. 53 577 87 07.
  4. Odwołanie terminu cyklicznej konsultacji dietetycznej w czasie krótszym niż 48 godzin, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu dietetyka.
  5. W przypadku odwołania sesji przez dietetyka w terminie poniżej 48 godzin przed planowanym spotkaniem nie są pobierane opłaty i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym terminie.
  6. W przypadku niewypełnienia zobowiązania co do terminu spotkania ze strony dietetyka (nieobecność bez uprzedzenia) na kolejną sesję pacjent uzyskuje 50% rabatu.
 7. Dokumentacja medyczna jest sporządzana według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie Centrum, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 8. Lekarze, Dietetycy i Pacjenci Centrum zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.
 9. Ustawowe dni świąteczne są wolne od pracy i opłat.
 10. Przerwa dwutygodniowa w cyklicznych konsultacjach dietetycznych, przy braku informacji na temat nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z dietoterapii.
 11. Opłaty za usługi dostępne w Centrum mogą ulegać zmianie. Zmiany w cenniku nie są częstsze niż raz do roku (przy utrzymywaniu się stopy inflacji poniżej 5% rocznie). Zmieniona wysokość opłat za usługi obowiązuje od daty wprowadzenia nowego cennika.
 12. Specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych temu samemu pacjentowi w ramach współpracy w Centrum Terapii Synteza mogą konsultować się w sprawie pacjenta, chyba, że osoba ta wyrazi niezgodę na tego rodzaju komunikację.
 13. W szczególnych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych sytuacji, w których lekarz/psychoterapeuta jest prawnie do tego zobowiązany, dane osobowe pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego oraz Kodeksu Karnego.
 14. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać pacjenta w Centrum i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 15. Zapisy regulaminu mogą być około raz w roku uaktualniane przez kierownictwo Centrum. Aktualny regulamin obowiązuje od daty wprowadzenia zmian oraz po podpisaniu go przez pacjenta.

Regulamin - rezerwacji wizyt i płatności Centrum Terapii Synteza

REGULAMIN
REZERWACJI WIZYT I PŁATNOŚCI

Centrum Terapii Synteza

Preambuła
Bazując na założeniu wzajemnego szacunku i informowania się Stron o sytuacjach wymagających zmiany terminu lub odwołania terminu wizyty w Centrum Terapii Synteza wprowadziliśmy rozbudowany system rejestracji, którzy przewiduje: telefoniczne przypominanie o terminie wizyt w Centrum przez rejestratorów oraz ich telefoniczne potwierdzanie, możliwość bezpłatnego odwołania lub przełożenia terminu wizyty, a w wypadkach losowych – możliwość indywidualnych ustaleń bezpośrednio ze specjalistą.

W wypadku rezerwowania terminów wizyt do specjalistów, do których okres oczekiwania na wizytę jest wydłużony, z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie Pacjentów, wprowadzono system przedpłat. Przedpłaty mają wyeliminować zjawisko braku odwoływania przez Pacjentów wizyt z odpowiednim wyprzedzeniem, a następnie niepojawianie się na nich, w sytuacji, gdy inni potrzebujący Pacjenci nie mogą skorzystać z terminu, który się „zwolnił”. Podkreślenia wymaga fakt, iż odwołanie terminu wizyty u specjalisty, która wymagała przedpłat w okresie do 48 godzin przed planowaną wizytą, zawsze powoduje zwrot pełnej kwoty przedpłaty.
Dzięki tym ustaleniom możemy realizować zasadę wzajemnego szacunku.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu wizyt:
 2. a) przez pacjentów, którzy umawiają wizytę w Centrum Terapii Synteza do następujących specjalistów: psychiatry, psychoterapeuty (tylko w wypadku wizyt pierwszych, nieregularnych i konsultacji), fizjoterapeutów uroginekologicznych, dietetyka,
 3. b) przez pacjentów korzystających w Centrum Terapii Synteza z konsultacji oraz terapii online u specjalistów.
 4. Pozostałe usługi medyczne niewymienione w pkt 1 a i b świadczone w Centrum Terapii Synteza nie wymagają dokonywania przedpłat i nie są objęte koniecznością dokonywania przedpłat, poza sytuacjami związanymi z wielokrotnym niestawianiem się danej osoby na umówione i potwierdzone wizyty.

Rezerwacja terminu wizyty

 1. Rezerwacja terminu wizyt w Centrum Terapii Synteza odbywa się telefonicznie pod nr 535778707 lub e-mailowo: pod adresem rejestracja@centrumsynteza.pl, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Centrum Terapii Synteza w zakładce „Rejestracja” https://centrumsynteza.pl/formularz-kontaktowy/;
 2. W sytuacjach wymienionych w pkt 1 a i b niniejszego Regulaminu dokonanie rezerwacji terminu wizyty wymaga uiszczenia przedpłaty w wysokości: 100% ceny dla wybranego rodzaju usługi medycznej zgodnie z Cennikiem usług obowiązującym w Centrum Terapii Synteza.
 3. Aktualny Cennik usług medycznych jest dostępny dla pacjentów Centrum Terapii Synteza na stronie internetowej https://centrumsynteza.pl/ w zakładce „Specjalizacje” (obowiązuje odrębny cennik usług dla każdej specjalizacji). Szczegółowe cenniki są także dostępne w profilach poszczególnych specjalistów.
 4. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty opisanej w pkt 1 a i b niniejszego Regulaminu jest uiszczenie przedpłaty w wysokości 100% ceny usługi za pośrednictwem linku operatora płatności internetowych PayU, który jest każdorazowo przekazywany przez rejestrację Centrum drogą SMS lub przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy nr ING 56 1050 1445 1000 0092 6842 4794, dostępny również na stronie internetowej Centrum Terapii Synteza w zakładce „Kontakt”. Po umówieniu wizyty w rejestracji przesyłany jest link do płatności PayU, który jest aktywny przez 3 dni, a w przypadku jego wygaśnięcia prosimy o kontakt z rejestracją w sprawie wygenerowania nowego. Przedpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się za dokonaną po jej zaksięgowaniu na ww. rachunku bankowym. Jeśli opłata dokonywana jest przez przelew tradycyjny na konto bankowe, po dokonaniu płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia transakcji na adres e-mail: rejestracja@centrumsynteza.pl. W razie potrzeby otrzymania faktury za usługę prosimy o zgłoszenie tego faktu rejestracji przed dokonaniem płatności wraz z podaniem pełnych danych potrzebnych do wystawienia faktury (nazwa/imię nazwisko, NIP, adres).
 5. W razie braku uiszczenia przedpłaty do 48 h przed wybranym terminem wizyty lub niezwłocznie w przypadku rezerwacji terminu w czasie krótszym niż 48 h do wybranego terminu wizyty, termin uznaje się za nierezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych pacjentów. W razie dokonania płatności za pośrednictwem płatności internetowych PayU Pacjent otrzymuje potwierdzenie rejestracji w formie SMS na nr telefonu. Natomiast gdy płatność dokonana jest za pomocą przelewu bankowego potwierdzenie wizyty odbywa się po wysłaniu przez Pacjenta potwierdzenia transakcji na adres e-mail: rejestracja@centrumsynteza.pl.

Odwołanie lub zmiana terminu wizyty

 1. Bezpłatne odwołanie wizyty podlegającej przedpłacie w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej 48h przed jej terminem w dni zwykłe od wtorku do piątku, a w przypadku terminów poniedziałkowych prosimy o dokonanie wpłaty w poprzedzający wizytę czwartek, a wizyty następujące po dniu świątecznym w ostatni poprzedzający je dzień roboczy. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie uiszczona przedpłata nie podlega zwrotowi. Jest to niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne. Prosimy w związku z tym o przemyślane planowanie rezerwacji terminu wizyty.
 2. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe telefonicznie pod nr 535778707 lub e-mailowo: pod adresem rejestracja@centrumsynteza.pl,
  a także za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Centrum Terapii Synteza w zakładce „Rejestracja” https://centrumsynteza.pl/formularz-kontaktowy/ w godzinach pracy Centrum. Prosimy nie stosować w tym celu komunikatorów internetowych.
 3. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty podlegającej przedpłacie w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo (w wyjątkowych wypadkach) do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty przed jej terminem, z założenia nie później niż z wyprzedzeniem 48 godzin. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go, Usługodawca zwróci Pacjentowi całość uiszczonej przedpłaty.
 5. Zwrotu przedpłaty Usługodawca dokona w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty na rachunek bankowy Pacjenta, z którego przedpłata została dokonana.

Postanowienia końcowe

 1. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu wiąże się z rezygnacją przez Pacjenta z możliwości rezerwacji terminu wizyt podlegających przedpłacie.
 2. Każdy Pacjent ma możliwość zapoznania się z Regulaminem przedpłat na stronie internetowej Centrum Terapii Synteza: https://centrumsynteza.pl/regulamin-centrum/#regulamin-platnosci oraz w placówkach Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.