Stop przemocy wobec kobiet - Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

 

Jest to okazja, aby zwrócić uwagę na ciągłe wyzwania, z jakimi borykają się kobiety na całym świecie w zakresie przemocy i dyskryminacji. Tegoroczne obchody są przypomnieniem, że pomimo postępu w wielu dziedzinach, przemoc wobec kobiet wciąż jest powszechnym zjawiskiem. W formie pytań i odpowiedzi, przyjrzymy się problemowi przemocy wobec kobiet i poszukamy sposobów na jej eliminację.

 

Co rozumiemy pod pojęciem przemocy wobec kobiet?

Przemoc wobec kobiet obejmuje różne formy nadużyć, które mogą być fizyczne, seksualne, emocjonalne oraz ekonomiczne. Są to działania, które powodują szkodę cielesną, psychiczną lub seksualną, w tym groźby takich aktów, przymus lub arbitralne pozbawienie wolności w życiu publicznym lub prywatnym.

Formy przemocy mogą obejmować:

 • przemoc fizyczną – uderzanie, bicie, popychanie, raniące czy inne akty, które powodują ból cielesny lub szkodę;
 • przemoc seksualną – wymuszone działania seksualne, gwałt, napaść na tle seksualnym, nękanie seksualne, wymuszony ślub lub ciąża, a także wszelkie działania, które naruszają integralność seksualną kobiety;
 • przemoc psychologiczną – obrażanie, poniżanie, zastraszanie, kontrolowanie, izolowanie od rodziny i przyjaciół, groźby wobec kobiety lub jej bliskich, które mają wpływ na jej samopoczucie psychiczne i poczucie bezpieczeństwa;
 • przemoc ekonomiczną – kontrolowanie zasobów finansowych, uniemożliwianie dostępu do środków finansowych, pracy lub edukacji, co sprawia, że kobieta staje się finansowo zależna od sprawcy;
 • przemoc emocjonalną – manipulacja emocjonalna, gaslighting (manipulowanie w taki sposób, by ofiara wątpiła we własne zdanie lub zdrowie psychiczne), wywoływanie poczucia winy, krytyka, niszczenie poczucia własnej wartości.

Przemoc wobec kobiet ma miejsce zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i publicznej, i może być dokonywana przez różne osoby – partnerów, członków rodziny, współpracowników, osoby na pozycjach władzy lub obcych. Jest to globalny problem społeczny i naruszenie praw człowieka, który wymaga pilnej interwencji na wielu poziomach społecznych, prawnych i politycznych.

 

Dlaczego przemoc wobec kobiet jest nadal tak powszechna?

Jest to złożony problem, który ma korzenie w nierównościach płciowych, stereotypach oraz strukturach społeczno-kulturowych, które utrzymują patriarchalne wzorce władzy. Przemoc jest często używana jako narzędzie do utrzymania kontroli i dominacji nad kobietami, a przestarzałe przekonania i prawo mogą dalej umacniać takie zachowania.

 

Jakie są najczęstsze formy przemocy wobec kobiet?

Do najczęstszych form przemocy należą przemoc domowa, molestowanie seksualne, przemoc w miejscu pracy, stalking, przemoc w związkach intymnych, przemoc seksualna, w tym gwałt, oraz szkodliwe praktyki, takie jak małżeństwa dzieci i okaleczanie narządów płciowych kobiet.

 

Jakie konsekwencje niesie za sobą przemoc wobec kobiet?

Konsekwencje przemocy wobec kobiet są wielowymiarowe i mogą mieć długotrwały wpływ zarówno na poszczególne osoby, jak i społeczeństwo w ogóle.

Oto kilka kluczowych obszarów, w których konsekwencje te się manifestują:

1. Fizyczne zdrowie:

 • Urazy ciała, w tym siniaki, złamania, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć.
 • Problemy zdrowotne wynikające z przemocy seksualnej, takie jak przenoszone drogą płciową infekcje, niechciane ciąże, komplikacje poaborcyjne.
 • Przewlekłe stany zdrowotne, takie jak bóle głowy, zaburzenia snu, przewlekły ból

2. Zdrowie psychiczne:

 • Zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD), depresja, lęk, zaburzenia odżywiania.
 • Niska samoocena i poczucie własnej wartości.
 • Samookaleczenia i myśli samobójcze, a nawet próby samobójcze.

3. Wpływ społeczno-ekonomiczny:

 • Izolacja społeczna, trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji.
 • Problemy w pracy, w tym przerywanie kariery zawodowej, trudności w znalezieniu zatrudnienia, absencja lub obniżona produktywność.
 • Utrata niezależności finansowej przez ekonomiczne formy przemocy.

4. Wpływ na rodziny i społeczności:

 • Traumy przekazywane dzieciom i innym członkom rodziny, co może wpłynąć na ich rozwój emocjonalny i psychologiczny.
 • Wzrost kosztów społecznych i zdrowotnych związanych z opieką nad ofiarami i ich rehabilitacją.
 • Przyjęcie przemocy jako normy społecznej, co może prowadzić do dalszej normalizacji przemocy i cyklu przemocy międzypokoleniowej.

5. Wpływ na życie społeczne i kulturowe:

 • Utrwalanie stereotypów płciowych i nierówności.
 • Spowolnienie postępu w dziedzinie równości płci i praw kobiet.

Przemoc wobec kobiet jest zatem nie tylko problemem indywidualnym, ale także społecznym, który wymaga kompleksowego podejścia w zakresie prewencji, ochrony ofiar i rehabilitacji, a także edukacji i zmiany kulturowych postaw. Eliminacja przemocy wobec kobiet jest kluczowa dla osiągnięcia równości płci i budowania równouprawnionych społeczeństw.

 

Co możemy zrobić, aby przeciwdziałać przemocy wobec kobiet?

Możemy podjąć działania na wielu poziomach:

 • Edukacja i podnoszenie świadomości na temat równości płci i szacunku dla kobiet.
 • Tworzenie i egzekwowanie praw i regulacji, które chronią kobiety przed przemocą.
 • Zapewnienie dostępu do usług wsparcia, takich jak schroniska, pomoc prawna, doradztwo psychologiczne i pomoc medyczna.
 • Włączanie mężczyzn i chłopców w dialog na temat równości płci i przemocy.
 • Promowanie zmiany kulturowej, która nie akceptuje przemocy jako normy.

 

Jakie wsparcie mogą otrzymać kobiety doświadczające przemocy?

W Polsce kobiety doświadczające przemocy mogą skorzystać z wielu form wsparcia, które obejmują zarówno pomoc natychmiastową, jak i długoterminową.

Oto niektóre z nich:

 1. Telefony zaufania:
 • Niebieska Linia (800 120 002) – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, anonimowe i bezpłatne.
 • Telefon Zaufania dla Kobiet (800 700 222) – oferuje wsparcie psychologiczne, prawne i praktyczne informacje o dostępnych formach pomocy.
 1. Ośrodki wsparcia:
 • Centra Interwencji Kryzysowej – oferują poradnictwo psychologiczne, socjalne, prawne i w razie potrzeby miejsce tymczasowego schronienia.
 • Ośrodki Pomocy Społecznej – udzielają wsparcia materialnego i organizacyjnego, np. w formie skierowania do domu pomocy społecznej lub schroniska dla ofiar przemocy.
 1. Schroniska i domy bezpieczeństwa:
 • Miejsca tymczasowego schronienia, które zapewniają anonimowość i bezpieczeństwo, a także wsparcie psychologiczne i pomoc w samodzielnym rozpoczęciu nowego życia.
 1. Policja i wymiar sprawiedliwości:
 • Policja jest zobowiązana do reagowania na zgłoszenia przemocy i zapewnienia ochrony ofiarom.
 • Procedury „Niebieskie Karty” służą do dokumentowania przypadków przemocy domowej i uruchamiania systemu wsparcia.
 1. Pomoc prawna:
 • Adwokaci i radcy prawni specjalizujący się w prawie rodzinnym mogą pomagać w uzyskaniu rozwodu, alimentów, a także w uzyskaniu orzeczeń o eksmisji sprawcy przemocy z domu.
 1. Poradnictwo specjalistyczne:
 • Psycholodzy i terapeuci specjalizujący się w pracy z ofiarami przemocy mogą oferować terapie indywidualne lub grupowe.
 1. Grupy wsparcia:
 • Organizowane przez ośrodki wsparcia, NGO lub kościoły, umożliwiają wymianę doświadczeń i wsparcie emocjonalne wśród osób, które przeszły przez podobne sytuacje.
 1. Programy resocjalizacyjne:
 • Programy mające na celu pomoc kobietom w powrocie do aktywności zawodowej i społecznej oraz w odbudowie poczucia własnej wartości.
 1. Wsparcie medyczne:
 • Dostęp do leczenia kontuzji oraz wsparcie psychologiczne i psychiatryczne w przypadku doświadczeń traumatycznych.
 1. Inicjatywy edukacyjne:
 • Programy i kampanie społeczne mające na celu podnoszenie świadomości na temat przemocy wobec kobiet i promowanie zdrowych relacji.

Warto zaznaczyć, że dostępność poszczególnych form pomocy może zależeć od regionu i lokalnych zasobów. Ważne jest, by kobiety doświadczające przemocy wiedziały, że pomoc jest dostępna i że mają prawo do poszukiwania bezpieczeństwa i wsparcia.

Skomentuj