Mobbing a zdrowie psychiczne - jak dbać o swoją psychikę w trudnych sytuacjach?

29 stycznia – Światowy Dzień Walki z Mobbingiem

 

Mobbing to poważny problem społeczny, który dotyka wiele osób na całym świecie. Jest to forma przemocy psychologicznej, która występuje głównie w miejscu pracy, choć może również mieć miejsce w innych sferach życia.

Mobbing w pracy stanowi zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego ofiar oraz wpływa negatywnie na atmosferę w miejscu pracy oraz efektywność zespołu. Warto zrozumieć, jakie są przyczyny mobbingu, jakie przykłady zachowań mobbingu można zaobserwować oraz jakie są skuteczne sposoby radzenia sobie z tym problemem.

 

Czym jest mobbing?

Mobbing, znany także jako molestowanie psychiczne w miejscu pracy, to złożona i wielowymiarowa forma zachowania, której celem jest systematyczne i szkodliwe nadużycie jednej lub kilku osób w miejscu pracy przez innych pracowników lub przełożonych. Mobbing to negatywne zachowanie skierowane przeciwko jednej osobie lub grupie osób w miejscu pracy. Mobbing jest trudnym do zaakceptowania zachowaniem, które ma na celu zastraszenie, upokorzenie, kontrolowanie lub izolowanie ofiary.

W wielu krajach istnieją przepisy prawne i procedury, które mają na celu ochronę pracowników przed mobbingiem i zapewnienie środowiska pracy wolnego od tego rodzaju zachowań. Organizacje także powinny podejmować działania w celu zapobiegania mobbingowi i promowania zdrowej kultury organizacyjnej.

 

Jakie istnieją formy mobbingu?

Mobbing w miejscu pracy to działania lub zachowania mające na celu wywarcie negatywnego wpływu na psychikę, zdrowie i ogólne dobre samopoczucie pracownika poprzez systematyczne, długotrwałe i celowe działania, które obejmują jedno lub więcej z poniższych elementów:

 • Zastraszanie:

Ofiara jest narażana na nękające zachowania, takie jak groźby, wyzwiska lub agresywne postawy, które mają na celu wywołanie uczucia lęku i zagrożenia.

 • Wyśmiewanie się i poniżanie:

Pracownicy lub przełożeni dokuczają ofierze, wyśmiewają ją, wyolbrzymiają jej błędy lub wady, co prowadzi do jej upokorzenia i obniżenia poczucia własnej wartości. Osoby stosujące mobbing mogą wyśmiewać ofiarę poprzez  krytykę jej wyglądu, krytykę zachowanie lub osiągnięć, a także używanie obraźliwych przezwisk.

 • Izolacja społeczna:

Ofiara jest celowo wykluczana z życia społecznego w miejscu pracy, nie jest zapraszana na spotkania czy wydarzenia firmowe, co prowadzi do jej poczucia osamotnienia i izolacji. Mobberzy mogą ignorować pomysły ofiary oraz wykluczać ją z działań grupowych.

 • Nadmierna kontrola:

Ofiara jest poddawana nadmiernym i niesprawiedliwym formom kontroli, zarówno w zakresie pracy, jak i jej osobistego życia, co prowadzi do utraty prywatności i autonomii. Mobbing może przejawiać się w nadmiernym nadzorze nad pracownikiem, nieustannych kontrolach wykonywanych zadań, sprawdzaniu czasu pracy oraz podważaniu czasu pracy lub monitorowaniu poczty elektronicznej.

 • Manipulacje informacyjne:

Pracownicy lub przełożeni przekazują fałszywe informacje na temat ofiary lub oskarżają ją o nieprawdziwe rzeczy, co ma na celu zniszczenie jej reputacji i relacji z innymi.

 • Długotrwałe działania:

Mobbing jest procesem trwającym przez dłuższy okres czasu, a nie pojedynczym incydentem, co odróżnia go od sporadycznych konfliktów czy nieporozumień. 

 • Wpływ na zdrowie psychiczne:

Mobbing może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak depresja, lęki, stres czy bezsenność u ofiary.

 

Jakie są skutki mobbingu?

Mobbing ma poważne skutki zarówno dla ofiar, jak i dla atmosfery w miejscu pracy. Ofiary mobbingu mogą cierpieć z powodu stresu, depresji, lęku i innych problemów zdrowotnych. To także może prowadzić do obniżenia wydajności zawodowej oraz zwiększenia rotacji pracowników.

Skutki mobbingu dla ofiary mobbingu:

 • Problemy zdrowotne – mobbing może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak depresja, lęki, stres, bezsenność, bóle głowy, zaburzenia trawienne, a nawet problemy kardiologiczne. Długotrwały stres może znacząco wpłynąć na ogólną kondycję fizyczną i psychiczną ofiary. 
 • Obniżone poczucie własnej wartości – ofiary mobbingu często odczuwają obniżenie poczucia własnej wartości i samooceny, co może prowadzić do utraty pewności siebie. 
 • Izolacja społeczna – mobbing może skutkować izolacją społeczną, ponieważ ofiara może unikać interakcji z innymi pracownikami ze strachu przed nadal zastraszaniem czy odrzuceniem.
 • Problemy rodzinne – skutki mobbingu mogą się przenosić na życie prywatne ofiary, prowadząc do konfliktów rodzinnych, problemów w relacjach z partnerem lub dziećmi. 
 • Obniżona wydajność zawodowa – ofiary mobbingu często mają trudności z koncentracją i wydajnością w pracy, co może prowadzić do obniżenia jakości ich pracy i efektywności.

 

Skutki mobbingu dla organizacji:

 • Obniżenie efektywności pracy – mobbing może wpłynąć na obniżenie wydajności pracowników, co może się przekładać na gorsze wyniki firmy.
 • Wysoki koszt – skutki mobbingu mogą być kosztowne dla organizacji w postaci np. wydatków na leczenie i wsparcie psychologiczne ofiary oraz na procesy związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników zastępujących tych, którzy opuścili firmę z powodu mobbingu. 
 • Obniżona motywacja i zaangażowanie pracowników – mobbing może spowodować obniżenie motywacji i zaangażowania pozostałych pracowników, którzy obserwują niesprawiedliwe traktowanie swoich kolegów. 
 • Problemy z reputacją – organizacje, w których występuje mobbing, mogą cierpieć z powodu negatywnego wpływu na ich reputację, zarówno wśród pracowników, jak i klientów czy partnerów biznesowych. 
 • Ruchy kadrowe – mobbing może prowadzić do dużej rotacji pracowników, co z kolei wiąże się z kosztami związanymi z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.

Warto podkreślić, że mobbing ma negatywne konsekwencje zarówno dla ofiary, jak i dla organizacji, w której ma miejsce. Dlatego ważne jest podejmowanie działań prewencyjnych i zapewnienie wsparcia ofiarom mobbingu w celu zminimalizowania jego wpływu na życie zawodowe i osobiste. Organizacje powinny również posiadać polityki i procedury mające na celu zapobieganie mobbingowi oraz reagowanie na tego rodzaju zachowania w miejscu pracy.

 

Jakie są przyczyny mobbingu w pracy?

Mobbing w pracy może mieć różne przyczyny, które często są złożone i wzajemnie się przeplatają. Przyczyny mobbingu mogą wynikać zarówno z cech osobowościowych sprawcy, jak i z kontekstu organizacyjnego. Oto kilka głównych czynników przyczyniających się do występowania mobbingu w miejscu pracy:

 • Konflikty interpersonalne.

Mobbing często ma źródło w konfliktach międzyludzkich. Spory, nieporozumienia lub rywalizacja między pracownikami mogą prowadzić do stosowania negatywnych zachowań wobec innych.

 • Nadmierna konkurencja.

W miejscach pracy, gdzie konkurencja między pracownikami jest zbyt wysoka, ludzie mogą próbować wyeliminować konkurencję lub osoby, które uważają za zagrożenie dla swojej pozycji.

 • Brak zarządzania konfliktami.

Brak efektywnego zarządzania konfliktami przez pracodawcę może prowadzić do narastania napięć i mobbingu. Jeśli konflikty nie są rozwiązywane w sposób otwarty i sprawiedliwy, mogą one przybrać formę mobbingu.

 • Niewłaściwe kierownictwo.

Kierownicy lub przełożeni, którzy stosują autorytarne metody zarządzania, nadużywają swojej władzy lub są niesprawiedliwi w traktowaniu pracowników, mogą stworzyć atmosferę, która sprzyja mobbingowi.

 • Dyskryminacja i uprzedzenia.

Mobbing często jest wynikiem uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na cechy osobiste, takie jak płeć, wiek, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne, religia czy niepełnosprawność.

 • Brak jasnych zasad i polityk antymobbingowych.

Organizacje, które nie mają wdrożonych jasnych zasad i procedur dotyczących przeciwdziałania mobbingowi, mogą stwarzać środowisko, w którym sprawcy czują się bezkarni.

 • Presja czasowa i stres.

W miejscach pracy charakteryzujących się nadmierną presją czasową i stresem, ludzie mogą reagować agresywnie lub stosować mobbing jako sposób radzenia sobie z presją.

 • Brak szkoleń i edukacji.

Brak odpowiednich szkoleń dotyczących komunikacji, rozwiązywania konfliktów i zachowań w miejscu pracy może sprawić, że pracownicy nie będą umieli rozwiązywać konfliktów w sposób konstruktywny.

 • Brak wsparcia pracowników.

Gdy pracownicy nie otrzymują wsparcia ze strony przełożonych lub nie mogą liczyć na wsparcie kolegów, mogą czuć się bezradni wobec mobbingu.

 • Kultura organizacyjna.

Kultura organizacyjna, która toleruje lub bagatelizuje mobbing, może przyczynić się do jego występowania. Jeśli pracownicy widzą, że sprawcy mobbingu nie ponoszą konsekwencji, to mogą czuć się bezkarni.

Warto zaznaczyć, że przyczyny mobbingu są zróżnicowane i mogą różnić się w zależności od konkretnego przypadku. Organizacje powinny dążyć do zapobiegania mobbingowi poprzez edukację pracowników, tworzenie polityk antymobbingowych oraz skuteczne rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie konfliktami w miejscu pracy.

 

Jak radzić sobie z mobbingiem w miejscu pracy?

Radzenie sobie z mobbingiem w pracy może być trudne i wymaga odpowiednich kroków, aby chronić swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w radzeniu sobie z mobbingiem:

 • Rozpoznaj mobbing.

Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że jesteś ofiarą mobbingu. To może być trudne, ponieważ sprawcy często starają się utrzymywać swoje zachowanie w tajemnicy. Jeśli dostrzeżesz powtarzające się negatywne zachowania skierowane przeciwko tobie, zacznij świadomie rozważać, czy to może być mobbing.

 • Zbieraj dowody

Staraj się gromadzić dowody na zachowania mobbingowe, takie jak e-maile, wiadomości tekstowe, notatki czy świadkowie. To pomoże w udokumentowaniu sytuacji, gdy zdecydujesz się na działania prawne lub zgłoszenie mobbingu przełożonym.

 • Mów otwarcie.

Jeśli jesteś gotowy/a, porozmawiaj z osobą, która stosuje mobbing. Czasem konfrontacja może pomóc zrozumieć sprawcy, że jego zachowanie jest nieodpowiednie. Jeśli to nie jest możliwe lub skuteczne, omów sytuację z przełożonym lub personelem HR.

 • Zgłoś mobbing.

Jeśli sytuacja nie ulega poprawie, zgłoś mobbing swojemu przełożonemu lub działowi HR zgodnie z procedurami firmy. Pracodawcy mają obowiązek zapewnić bezpieczne środowisko pracy, wolne od mobbingu.

 • Poszukaj wsparcia.

Szukaj wsparcia u bliskich, przyjaciół, terapeuty lub specjalisty ds. radzenia sobie ze stresem. Rozmawianie z kimś, kto cię rozumie, może pomóc w radzeniu sobie z emocjami.

 • Zadbaj o swoje zdrowie.

Dbaj o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, sen i techniki relaksacyjne mogą pomóc zminimalizować wpływ mobbingu na twoje zdrowie.

 • Rozważ zmianę pracy.

Jeśli mobbing jest nie do zniesienia i firma nie reaguje, zastanów się nad poszukiwaniem nowej pracy. Twoje zdrowie i dobrostan są ważniejsze niż pozostawanie w toksycznym środowisku.

 • Konsultuj się z prawnikiem.

Jeśli sytuacja jest poważna, rozważ konsultację z prawnikiem ds. prawa pracy. Prawnik może doradzić, czy masz podstawy do podjęcia działań prawnych przeciwko sprawcy lub firmie.

 • Edukuj się.

Dowiedz się o swoich prawach w miejscu pracy i przepisach dotyczących mobbingu w swoim kraju. To pomoże ci lepiej zrozumieć, jakie kroki możesz podjąć.

 • Nie izoluj się.

Staraj się utrzymywać kontakty społeczne i nie izoluj się od innych. Wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół jest nieocenione w trudnych momentach.

Pamiętaj, że radzenie sobie z mobbingiem może być trudne i wymaga czasu. Ważne jest, aby podejmować kroki mające na celu ochronę swojego zdrowia i dobrostanu, a także dążyć do rozwiązania sytuacji w sposób konstruktywny i zgodny z przepisami prawa.

 

Czy istnieją prawne konsekwencje dla osoby stosującej mobbing?

Tak, istnieją prawne konsekwencje dla osób, które stosują mobbing w miejscu pracy, zwłaszcza w krajach, które ustanowiły odpowiednie przepisy prawne w tej kwestii. Prawne konsekwencje dla sprawców mobbingu mogą obejmować:

 • Kary dyscyplinarne w miejscu pracy.

Pracodawcy mogą podjąć działania dyscyplinarne wobec osób stosujących mobbing, takie jak ostrzeżenia, zawieszenia, obniżenie wynagrodzenia lub zwolnienia. To zależy od polityki firmy i przepisów prawa pracy danego kraju.

 • Pozwy cywilne.

Ofiary mobbingu mogą zdecydować się na złożenie pozwu cywilnego przeciwko sprawcy mobbingu, żądając odszkodowania za szkody emocjonalne, zdrowotne lub finansowe, które poniosły w wyniku mobbingu.

 • Postępowania karno-prawne.

W niektórych przypadkach zachowanie osoby stosującej mobbing może naruszać przepisy prawa karnego, takie jak przestępstwa związane z zniesławieniem, zastraszaniem czy naruszeniem prywatności. Wówczas osoba taka może być postawiona przed sądem i skonfrontowana z karą karną, taką jak grzywna lub pozbawienie wolności.

 • Prawo do odszkodowania.

W niektórych jurysdykcjach istnieją przepisy prawne, które pozwalają ofiarom mobbingu ubiegać się o odszkodowanie z funduszy ubezpieczeniowych lub funduszy przeznaczonych na ochronę zdrowia psychicznego pracowników.

 • Prawo do ochrony przed dyskryminacją.

W niektórych krajach mobbing jest traktowany jako forma dyskryminacji ze względu na cechy osobiste, takie jak wiek, płeć, rasę, orientację seksualną czy niepełnosprawność. W takim przypadku osoba stosująca mobbing może być również pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenie przepisów przeciwko dyskryminacji.

Warto zaznaczyć, że przepisy prawne dotyczące mobbingu mogą się różnić w zależności od kraju i jurysdykcji. Dlatego ważne jest, aby osoby, które padły ofiarą mobbingu, skonsultowały się z prawnikiem lub doradcą ds. prawa pracy, aby dowiedzieć się, jakie prawa i środki ochrony przysługują im w ich konkretnym przypadku oraz jakie kroki prawne można podjąć w celu zwalczania mobbingu. Organizacje również powinny działać zgodnie z przepisami prawa i podejmować działania w celu zapobiegania mobbingowi oraz reagowania na tego rodzaju zachowania.

 

Czy psychoterapia jest pomocna dla ofiar mobbingu?

Tak, psychoterapia może być bardzo skuteczną formą wsparcia dla ofiar mobbingu. Mobbing może pozostawić trwałe skutki psychiczne i emocjonalne u ofiary, dlatego profesjonalne wsparcie psychoterapeuty może pomóc w radzeniu sobie z tymi skutkami oraz w procesie zdrowienia. Oto kilka sposobów, w jakie psychoterapia może pomóc ofiarom mobbingu:

 • Wsparcie emocjonalne

Psychoterapia dostarcza bezpiecznego i poufnego miejsca, gdzie ofiara może wyrazić swoje emocje i uczucia związane z mobbingiem. Terapeuta może pomóc ofierze zrozumieć i przetworzyć te emocje.

 • Radzenie sobie z traumą.

Dla niektórych ofiar mobbingu doświadczenie to jest traumatyczne. Psychoterapia może pomóc w radzeniu sobie z traumą, przetwarzaniu wspomnień i zmniejszeniu objawów stresu pourazowego.

 • Podniesienie samooceny.

Mobbing może prowadzić do obniżenia poczucia własnej wartości i samooceny. Psychoterapia może pomóc ofierze zwiększyć swoją samoakceptację i pewność siebie.

 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie.

Terapeuta może nauczyć ofiarę zdrowych strategii radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym.

 • Wsparcie w podejmowaniu decyzji.

Terapeuta może pomóc ofierze w ocenie swojej sytuacji i podejmowaniu decyzji dotyczących dalszych kroków, takich jak zgłoszenie mobbingu, zmiana pracy czy podjęcie działań prawnych.

 • Praca nad relacjami interpersonalnymi.

Terapia może pomóc ofierze zrozumieć swoje wzorce zachowań w relacjach i poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, co może pomóc w zapobieganiu podobnym sytuacjom w przyszłości.

 • Wsparcie w procesie powrotu do pracy.

Jeśli ofiara przechodzi przez okres nieobecności w pracy z powodu mobbingu, terapeuta może pomóc w przygotowaniu do powrotu i radzeniu sobie z ewentualnym stresem związanym z tym procesem.

Warto zaznaczyć, że psychoterapia może być dostosowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji ofiary mobbingu. Wybór odpowiedniego terapeuty oraz rodzaju terapii zależy od konkretnej sytuacji i preferencji osoby dotkniętej mobbingiem. Wsparcie psychoterapeuty może pomóc ofierze w procesie zdrowienia i odzyskiwaniu kontroli nad swoim życiem po doświadczeniach mobbingu.

Mobbing a zdrowie psychiczne - jak dbać o swoją psychikę w trudnych sytuacjach?

 

Psychoterapia Kraków

Mobbing w pracy to poważny problem, który może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego i fizycznego ofiar. Dlatego ważne jest, aby być świadomym przyczyn i objawów mobbingu oraz wiedzieć, jak skutecznie radzić sobie z tym problemem. Współpraca z pracodawcą, wsparcie społeczne i ewentualnie pomoc psychologiczna mogą pomóc ofiarom pokonać mobbing i odzyskać poczucie bezpieczeństwa i godności w miejscu pracy.

Umów się na konsultację psychoterapeutyczną w Centrum Terapii Synteza dzwoniąc pod numer +48 535 77 87 07 lub pisząc na adres mailowy rejestracja@centrumsynteza.pl

 

Skomentuj