Dysleksja - zrozumienie, diagnoza i wsparcie

Dysleksja to powszechny, ale często źle rozumiany problem, który dotyka zarówno dzieci, jak i dorosłych. W niniejszym wpisie na naszym blogu odpowiemy na kluczowe pytania dotyczące dysleksji, przedstawiając kompleksowy obraz tego zaburzenia, metod diagnozy oraz dostępnych form wsparcia.

 

Czym jest dysleksja?

Dysleksja to specyficzne zaburzenie w uczeniu się, które głównie wpływa na umiejętności czytania, pisania i literowania. Osoby z dysleksją często mają trudności z rozpoznawaniem liter, dekodowaniem słów oraz przetwarzaniem i rozumieniem tekstu. Dysleksja nie jest związana z poziomem inteligencji ani motywacją do nauki, ale jest rezultatem odmienności w przetwarzaniu informacji przez mózg.

Dysleksja jest uważana za zaburzenie neurologiczne, które może mieć podłoże genetyczne. W praktyce oznacza to, że osoby z dysleksją mogą mieć trudności z automatyzacją czynności czytania i pisania, które dla innych są naturalne i intuicyjne. Zaburzenie to może objawiać się na różne sposoby i w różnym stopniu nasilenia, a jego wpływ na naukę i życie codzienne może być bardzo zróżnicowany.

Pomimo trudności, osoby z dysleksją często posiadają wyjątkowe talenty i zdolności w innych obszarach, takich jak myślenie przestrzenne, kreatywność czy zdolności artystyczne. Kluczowe jest zrozumienie specyficznych potrzeb edukacyjnych takich osób i zapewnienie im odpowiedniego wsparcia oraz strategii nauczania, które pomogą im osiągnąć sukcesy akademickie i zawodowe.

 

Jakie są objawy dysleksji?

Objawy dysleksji mogą być różnorodne i różnić się w zależności od wieku oraz indywidualnych cech osoby. Poniżej przedstawiamy najczęstsze objawy dysleksji, podzielone na różne grupy wiekowe:

Wczesne dzieciństwo (przedszkole i wczesna szkoła podstawowa):

 • Opóźniony rozwój mowy w porównaniu do rówieśników.
 • Trudności z nauką nowych słów.
 • Problemy z wymową, pomijanie, przekręcanie lub zamiana dźwięków w słowach.
 • Trudności z nauką rymowanek lub piosenek.
 • Problemy z zapamiętywaniem sekwencji, takich jak alfabet, dni tygodnia, miesiące.
 • Trudności z rozróżnianiem podobnych liter i dźwięków, np. „b” i „d”, „p” i „q”.

Wiek szkolny (szkoła podstawowa i średnia):

 • Wolne tempo czytania w porównaniu do rówieśników.
 • Częste błędy w pisowni, literowanie na słuch z dużą liczbą błędów.
 • Trudności z rozumieniem przeczytanego tekstu.
 • Unikanie czytania na głos.
 • Trudności z zapamiętywaniem i przetwarzaniem informacji.
 • Problemy z pisaniem, trudności z organizowaniem myśli na papierze.
 • Trudności z nauką języków obcych.

Młodzież i dorośli:

 • Kontynuujące się trudności z czytaniem i pisaniem, chociaż mogą być mniej zauważalne niż w dzieciństwie.
 • Problemy z literowaniem, nawet znanych słów.
 • Trudności z organizacją i zarządzaniem czasem.
 • Problemy z pisaniem długich tekstów, takich jak eseje czy raporty.
 • Trudności z zapamiętywaniem informacji, szczególnie sekwencji i list.
 • Problemy z rozumieniem i przetwarzaniem informacji słuchowych.

Dodatkowe objawy, które mogą wystąpić w każdym wieku:

 • Problemy z koncentracją i utrzymaniem uwagi.
 • Niskie poczucie własnej wartości związane z trudnościami szkolnymi.
 • Frustracja i stres związany z nauką.
 • Trudności w nauce matematyki, zwłaszcza w zakresie zrozumienia pojęć abstrakcyjnych i sekwencji.

Ważne jest, aby zauważyć, że nie wszystkie osoby z dysleksją będą miały te same objawy i że objawy mogą się zmieniać z wiekiem. Wczesne rozpoznanie i interwencja mogą znacząco pomóc w zarządzaniu dysleksją i poprawie wyników edukacyjnych oraz jakości życia osoby dotkniętej tym zaburzeniem.

 

Jak diagnozuje się dysleksję?

Diagnoza dysleksji jest kompleksowym procesem, który zazwyczaj obejmuje kilka etapów i wymaga współpracy różnych specjalistów. Poniżej przedstawiamy kroki, które są zazwyczaj podejmowane w celu zdiagnozowania dysleksji:

 1. Wywiad i obserwacja
 • Wywiad z rodzicami i nauczycielami – specjalista przeprowadza wywiad z rodzicami i nauczycielami, aby uzyskać informacje na temat rozwoju dziecka, jego historii edukacyjnej, problemów w nauce, a także ewentualnych trudności językowych w rodzinie.
 • Obserwacja dziecka – obserwacja zachowań dziecka w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, aby zidentyfikować konkretne trudności w czytaniu, pisaniu i literowaniu.
 1. Ocena psychologiczna i pedagogiczna
 • Testy poznawcze – przeprowadzane są testy oceniające ogólne zdolności poznawcze dziecka, takie jak pamięć, uwaga, umiejętności językowe i myślenie logiczne. Pomagają one wykluczyć inne potencjalne przyczyny trudności w nauce, takie jak opóźnienie rozwoju intelektualnego.
 • Testy edukacyjne –  obejmują ocenę umiejętności czytania, pisania, literowania i rozumienia tekstu. Testy te mogą obejmować różnorodne zadania, takie jak czytanie na głos, pisanie dyktand, oraz wykonywanie zadań związanych z rozumieniem przeczytanego tekstu.
 1. Specjalistyczna diagnoza neuropsychologiczna
 • Ocena neuropsychologiczna – neuropsycholog przeprowadza szczegółowe testy oceniające funkcje poznawcze, które mogą być związane z dysleksją, takie jak funkcje językowe, percepcja wzrokowo-przestrzenna, pamięć operacyjna i przetwarzanie fonologiczne.
 • Testy specjalistyczne – mogą obejmować testy przetwarzania fonologicznego, które oceniają zdolność rozpoznawania i manipulowania dźwiękami w języku, co jest kluczowe w diagnozie dysleksji.
 1. Analiza wyników i raport diagnostyczny
 • Po przeprowadzeniu wszystkich ocen, specjalista analizuje wyniki i przygotowuje szczegółowy raport diagnostyczny, który zawiera informacje na temat stwierdzonych trudności, potencjalnych przyczyn oraz rekomendacji dotyczących dalszego postępowania.
 1. Konsultacja i planowanie wsparcia
 • Konsultacja z rodzicami i nauczycielami – specjalista omawia wyniki diagnozy z rodzicami i nauczycielami, wyjaśniając, na czym polega dysleksja oraz jakie strategie i metody wsparcia mogą być najskuteczniejsze.
 • Opracowanie indywidualnego planu nauczania (IPN) – na podstawie wyników diagnozy, tworzy się plan wsparcia edukacyjnego, który może obejmować specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, dostosowania w nauczaniu oraz używanie technologii wspomagających.

Wczesna diagnoza dysleksji i wdrożenie odpowiednich interwencji edukacyjnych mogą znacznie poprawić umiejętności czytania i pisania oraz zwiększyć szanse na sukcesy akademickie i zawodowe osoby z dysleksją. Warto zwrócić się do specjalistów, takich jak psycholodzy, pedagodzy specjalni czy neuropsychologowie, aby uzyskać kompleksową pomoc i wsparcie.

 

Jakie są przyczyny dysleksji?

Dysleksja jest zaburzeniem o złożonym podłożu, które wynika z kombinacji czynników genetycznych, neurologicznych i środowiskowych. Choć dokładne przyczyny dysleksji nie są w pełni zrozumiane, badania sugerują kilka kluczowych elementów, które mogą wpływać na jej rozwój:

 1. Czynniki genetyczne
 • Dysleksja często występuje w rodzinach, co sugeruje, że może mieć silny komponent dziedziczny. Badania wykazały, że dzieci rodziców z dysleksją mają wyższe ryzyko wystąpienia tego zaburzenia.
 • Specyficzne geny związane z rozwojem językowym i przetwarzaniem fonologicznym mogą być związane z dysleksją. Mutacje lub warianty tych genów mogą wpływać na sposób, w jaki mózg przetwarza informacje językowe.
 1. Czynniki neurologiczne
 • Obrazowanie mózgu, takie jak rezonans magnetyczny (MRI), wykazało, że osoby z dysleksją mają różnice w strukturze i funkcjonowaniu mózgu w porównaniu do osób bez tego zaburzenia. Szczególnie dotyczy to obszarów mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie języka, takich jak płaty ciemieniowe, skroniowe i czołowe.
 • Dysleksja może być związana z nieprawidłowościami w przetwarzaniu fonologicznym, czyli zdolnością do rozpoznawania i manipulowania dźwiękami w języku. Trudności w przetwarzaniu fonologicznym mogą prowadzić do problemów z rozpoznawaniem słów i liter.
 1. Czynniki środowiskowe
 • Warunki prenatalne i wczesnodziecięce mogą wpływać na rozwój mózgu i zwiększać ryzyko wystąpienia dysleksji. Czynniki takie jak stres matki w ciąży, niska waga urodzeniowa czy ekspozycja na toksyny mogą mieć wpływ na rozwój neurologiczny dziecka.
 • Niedobory w wczesnej edukacji, takie jak brak odpowiedniego wsparcia w nauce czytania i pisania, mogą pogłębiać trudności związane z dysleksją. Jednak należy zaznaczyć, że dysleksja występuje także u dzieci z dobrym dostępem do edukacji, co podkreśla znaczenie czynników genetycznych i neurologicznych.
 1. Teorie neurobiologiczne
 • Jedna z teorii sugeruje, że dysleksja może być związana z deficytem w automatycznym przetwarzaniu sekwencyjnym, co wpływa na zdolność do szybkiego i efektywnego dekodowania słów.
 • Inna teoria zakłada, że dysleksja może być wynikiem problemów z integracją sensoryczną, gdzie mózg ma trudności z koordynacją informacji z różnych zmysłów, takich jak wzrok i słuch.

Pomimo że dysleksja jest zaburzeniem, które towarzyszy osobie przez całe życie, zrozumienie jej przyczyn może pomóc w opracowywaniu skutecznych strategii interwencji i wsparcia. Ważne jest, aby osoby z dysleksją oraz ich rodziny i nauczyciele mieli dostęp do odpowiednich zasobów i informacji, które pomogą w radzeniu sobie z wyzwaniami i osiąganiu sukcesów edukacyjnych i zawodowych.

 

Jakie są strategie wspierające osoby z dysleksją?

Wspieranie osób z dysleksją wymaga indywidualnego podejścia oraz zastosowania różnorodnych strategii edukacyjnych i terapeutycznych. Poniżej przedstawiamy kilka skutecznych metod wspomagających, które mogą pomóc osobom z dysleksją w nauce i codziennym życiu:

 1. Metody edukacyjne i dydaktyczne
 • Multisensoryczne podejście do nauki – wykorzystanie metod, które angażują różne zmysły (wzrok, słuch, dotyk) w nauce czytania i pisania, może być bardzo skuteczne. Przykłady takich metod to metoda Orton-Gillingham czy programy takie jak „Wilson Reading System”.
 • Rozbijanie zadań na mniejsze kroki – podział zadań na mniejsze, bardziej przystępne etapy może pomóc w zarządzaniu trudnościami i stopniowym osiąganiu celów edukacyjnych.
 • Używanie technologii wspomagających – oprogramowanie do konwersji tekstu na mowę, aplikacje do nauki języków, programy do rozpoznawania mowy czy specjalne narzędzia edukacyjne mogą znacznie ułatwić naukę osobom z dysleksją.
 1. Strategie rozwijające umiejętności czytania i pisania
 • Regularne ćwiczenia fonologiczne – ćwiczenia związane z rozpoznawaniem i manipulowaniem dźwiękami w języku mogą poprawić umiejętności dekodowania i płynności czytania.
 • Używanie fiszek i map myśli – wizualne narzędzia, takie jak fiszki z obrazkami lub mapy myśli, mogą pomóc w zapamiętywaniu i organizowaniu informacji.
 • Zastosowanie metod repetytoryjnych – powtarzanie materiału i systematyczne ćwiczenia mogą pomóc w utrwaleniu umiejętności i wiedzy.
 1. Wsparcie emocjonalne i psychologiczne
 • Budowanie pewności siebie – zachęcanie i pozytywne wzmocnienie mogą pomóc osobom z dysleksją rozwijać pewność siebie i motywację do nauki.
 • Tworzenie pozytywnego środowiska edukacyjnego – wsparcie ze strony nauczycieli, rodziny i rówieśników jest kluczowe dla stworzenia atmosfery, w której osoba z dysleksją czuje się akceptowana i zmotywowana do nauki.
 • Edukacja i wsparcie dla rodziców – informowanie rodziców o dysleksji i strategiach wspierających może pomóc im lepiej wspierać swoje dzieci w nauce i codziennych wyzwaniach.
 1. Adaptacje szkolne i dostosowania
 • Indywidualne plany nauczania (IPN) – tworzenie spersonalizowanych planów edukacyjnych, które uwzględniają specyficzne potrzeby i mocne strony ucznia z dysleksją.
 • Dostosowanie materiałów dydaktycznych – używanie materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb uczniów z dysleksją, takich jak książki z większą czcionką, teksty z podziałem na sylaby czy materiały audio.
 • Dostosowanie metod oceny – uwzględnienie alternatywnych form oceniania, takich jak ustne odpowiedzi, projekty zamiast tradycyjnych testów, czy dodatkowy czas na wykonanie zadań.
 1. Terapie specjalistyczne
 • Terapia logopedyczna – praca z logopedą może pomóc w rozwijaniu umiejętności językowych i fonologicznych.
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) – może pomóc w radzeniu sobie z lękiem i stresem związanym z nauką oraz poprawie umiejętności zarządzania czasem i organizacją pracy.
 • Wsparcie neuropsychologiczne – wyspecjalizowani neuropsycholodzy mogą prowadzić indywidualne terapie i ćwiczenia wspomagające rozwój funkcji poznawczych.

Wszystkie te strategie powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby z dysleksją, aby zapewnić jej jak najlepsze wsparcie i możliwości rozwoju. Kluczowe jest również ciągłe monitorowanie postępów i elastyczne dostosowywanie podejścia, aby skutecznie wspierać naukę i rozwój osoby z dysleksją.

 

Czy dysleksję można wyleczyć?

Dysleksja jest specyficznym zaburzeniem w uczeniu się, które towarzyszy osobie przez całe życie. Nie można jej wyleczyć w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, ale można zarządzać jej objawami i skutecznie wspierać rozwój umiejętności czytania, pisania oraz innych funkcji językowych. Wczesna interwencja i zastosowanie odpowiednich strategii edukacyjnych i terapeutycznych mogą znacząco poprawić jakość życia osób z dysleksją. Poniżej omówiono, jak można skutecznie zarządzać dysleksją:

 1. Wczesna interwencja
 • Wczesne rozpoznanie dysleksji jest kluczowe, ponieważ umożliwia szybkie wdrożenie odpowiednich metod wsparcia. Diagnoza często obejmuje ocenę psychologiczną, pedagogiczną i neuropsychologiczną.
 • Każda osoba z dysleksją jest inna, dlatego ważne jest, aby programy wsparcia były dostosowane do indywidualnych potrzeb i mocnych stron dziecka.
 1. Strategie edukacyjne
 • Metody nauczania multisensoryczne, takie jak Orton-Gillingham angażują różne zmysły (wzrok, słuch, dotyk) w procesie nauki, co może pomóc w skuteczniejszym przyswajaniu wiedzy.
 • Narzędzia takie jak oprogramowanie do konwersji tekstu na mowę, aplikacje edukacyjne oraz programy do rozpoznawania mowy mogą znacznie ułatwić naukę i codzienne funkcjonowanie.
 1. Terapie i wsparcie specjalistyczne
 • Terapia logopedyczna – może pomóc w rozwijaniu umiejętności językowych i fonologicznych.
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) – pomaga w radzeniu sobie z lękiem, stresem oraz w rozwijaniu umiejętności zarządzania czasem i organizacją pracy.
 • Wsparcie neuropsychologiczne – neuropsycholog może prowadzić indywidualne terapie i ćwiczenia wspomagające rozwój funkcji poznawczych.
 1. Adaptacje szkolne i dostosowania
 • Indywidualne plany nauczania (IPN) – spersonalizowane plany edukacyjne uwzględniające specyficzne potrzeby i mocne strony ucznia z dysleksją.
 • Dostosowanie materiałów dydaktycznych – używanie materiałów dostosowanych do potrzeb uczniów z dysleksją, takich jak książki z większą czcionką, teksty z podziałem na sylaby czy materiały audio.
 • Dostosowanie metod oceny – alternatywne formy oceniania, takie jak ustne odpowiedzi, projekty zamiast tradycyjnych testów, czy dodatkowy czas na wykonanie zadań.
 1. Wsparcie emocjonalne i psychologiczne
 • Budowanie pewności siebie – zachęcanie i pozytywne wzmocnienie mogą pomóc osobom z dysleksją rozwijać pewność siebie i motywację do nauki.
 • Tworzenie pozytywnego środowiska edukacyjnego – wsparcie ze strony nauczycieli, rodziny i rówieśników jest kluczowe dla stworzenia atmosfery, w której osoba z dysleksją czuje się akceptowana i zmotywowana do nauki.

Chociaż dysleksji nie można wyleczyć, można ją skutecznie zarządzać, stosując różnorodne strategie edukacyjne, terapeutyczne i adaptacyjne. Dzięki odpowiedniemu wsparciu osoby z dysleksją mogą osiągać sukcesy akademickie i zawodowe oraz prowadzić satysfakcjonujące życie.

 

Podsumowanie

Dysleksja to złożone zaburzenie, które może mieć znaczący wpływ na życie edukacyjne i emocjonalne osoby nią dotkniętej. Zrozumienie, odpowiednia diagnoza i wsparcie są kluczowe dla pomagania osobom z dysleksją w osiągnięciu pełnego potencjału. Działania takie jak dostosowanie metod nauczania i stosowanie technologii wspomagających mogą znacznie poprawić jakość życia i sukcesy edukacyjne osób z dysleksją.

Wsparcie neuropsychologa i logopedy w Centrum Terapii Synteza w Krakowie

W krakowskim Centrum Terapii Synteza przyjmuje neuropsycholog, który specjalizuje się w diagnozowaniu i wspieraniu osób z dysleksją oraz innymi specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się. 

Dodatkowo, w naszym centrum przyjmuje doświadczony logopeda i neurologopeda, który dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, oferuje specjalistyczne wsparcie osobom z dysleksją.

 

Umów wizytę

w Centrum Terapii Synteza w Krakowie

w celu umówienia wizyty zadzwoń pod 535 77 87 07

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@centrumsynteza.pl

 

Skomentuj