Spektrum autyzmu - objawy, diagnoza, wsparcie

Czym jest spektrum autyzmu?

Spektrum autyzmu to zbiór zaburzeń rozwojowych, które wpływają na sposób, w jaki osoba komunikuje się, postrzega świat i interakcje z innymi ludźmi. Jest to stan neurobiologiczny, który charakteryzuje się trwałymi trudnościami w zakresie komunikacji społecznej oraz powtarzającymi się, ograniczonymi wzorcami zachowań, zainteresowań lub aktywności.

Objawy i charakterystyka spektrum autyzmu

Główne cechy spektrum autyzmu:

 1. Trudności w komunikacji społecznej:
  • Problemy z rozumieniem i używaniem niewerbalnych sygnałów społecznych, takich jak mimika, gesty, kontakt wzrokowy.
  • Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych.
  • Problemy z prowadzeniem dialogu, w tym trudności w rozpoczęciu, podtrzymaniu i zakończeniu rozmowy.
 2. Powtarzające się wzorce zachowań i zainteresowań:
  • Nawyki, rytuały i sztywne rutyny, które mogą być trudne do przerwania.
  • Intensywne zainteresowania specyficznymi tematami lub przedmiotami.
  • Powtarzające się ruchy ciała (stereotypie), takie jak machanie rękami, kręcenie się w kółko czy kołysanie się.
 3. Różnorodność w zakresie funkcjonowania:
  • Osoby ze spektrum autyzmu mogą różnić się znacznie pod względem umiejętności językowych, intelektualnych i adaptacyjnych.
  • Niektóre osoby mogą mieć trudności z mówieniem lub mogą być całkowicie niewerbalne, podczas gdy inne mogą mieć rozwinięte umiejętności językowe, ale trudności z komunikacją społeczną.
 4. Wczesne objawy:
  • Objawy ASD zazwyczaj pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, przed trzecim rokiem życia.
  • Wczesne znaki mogą obejmować brak odpowiedzi na imię, unikanie kontaktu wzrokowego, opóźnienia w mowie i trudności w zabawie z rówieśnikami.

Diagnoza spektrum autyzmu

Diagnoza ASD opiera się na obserwacji zachowań i objawów osoby oraz na wywiadzie z rodzicami lub opiekunami. Standardowe narzędzia diagnostyczne, takie jak ADOS i ADI-R, są często stosowane przez specjalistów w celu oceny i potwierdzenia diagnozy.

Leczenie i wsparcie osób w spektrum autyzmu 

 • Terapia behawioralna, może pomóc w rozwijaniu umiejętności społecznych, komunikacyjnych i adaptacyjnych.
 • Terapia logopedyczna może pomóc w poprawie umiejętności komunikacyjnych.
 • Terapia zajęciowa skupia się na rozwijaniu umiejętności potrzebnych do codziennego funkcjonowania.
 • Wsparcie edukacyjne i indywidualne programy edukacyjne dostosowane do potrzeb dziecka mogą wspierać jego rozwój w środowisku szkolnym.
 • Edukacja i wsparcie dla rodzin są kluczowe, aby pomóc im zrozumieć i skutecznie wspierać swoje dzieci.

Pierwsze oznaki autyzmu u dzieci

Kryteria diagnostyczne autyzmu

Rozpoznanie wczesnych oznak autyzmu może znacząco wpłynąć na skuteczność interwencji i terapii. Chociaż każde dziecko jest inne, istnieją pewne wczesne objawy, które mogą sugerować obecność zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Mogą to być objawy takie jak:

 • brak reakcji na swoje imię, nawet po wielokrotnym wołaniu,
 • unikanie kontaktu wzrokowego, dziecko nie śledzi wzrokiem osób ani przedmiotów,
 • dziecko rzadko uśmiecha się w odpowiedzi na uśmiechy innych osób, brak odpowiedzi na czułość,
 • ograniczona mimika twarzy wyrażająca emocje,
 • ograniczona reakcja na dźwięki, głosy, czy próby zabawy,
 • opóźnienia w rozwoju mowy, brak gaworzenia lub późne rozpoczęcie wydawania dźwięków
 • dziecko nie używa gestów, takich jak wskazywanie, machanie na pożegnanie, kiwanie głową na „tak” lub „nie”,
 • brak zainteresowania zabawami wymagającymi interakcji, takich jak „a ku ku” czy „raz, dwa, trzy”,
 • częste powtarzanie tych samych ruchów, takich jak machanie rękami, kręcenie się, kołysanie,
 • silne zainteresowanie specyficznymi przedmiotami, nietypowe zabawy, np. układanie zabawek w linii,
 • w wieku powyżej 2 lat brak zainteresowania rówieśnikami, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji, trudności w rozumieniu i wyrażaniu emocji, brak empatii,
 • nadwrażliwość lub niedowrażliwość na dźwięki, światło, dotyk, smaki, 
 • silne przywiązanie do codziennych rutyn, niechęć do zmian,
 • trudności z zabawą wymagającą wyobraźni, brak symbolicznej zabawy (np. udawanie, że lalka jest żywa).

Kiedy warto udać się do specjalisty?

Jeśli rodzice zauważają u swojego dziecka jakiekolwiek z powyższych objawów, ważne jest, aby skonsultować się z pediatrą lub neuropsychologiem. Wczesna diagnoza i interwencja mogą znacząco poprawić możliwości dziecka i jego rozwój.

Pierwsze oznaki autyzmu mogą być mało widoczne, ale świadomość tych symptomów pozwala na wczesne rozpoznanie i interwencję, co jest kluczowe dla wsparcia rozwoju dziecka. Regularne obserwacje, badania kontrolne i współpraca z profesjonalistami są niezbędne, aby zapewnić dziecku odpowiednie wsparcie i możliwości rozwoju.

Etapy procesu diagnostycznego

Proces diagnostyczny autyzmu jest wieloetapowy i wymaga zaangażowania zespołu specjalistów oraz rodziny dziecka. Wczesna diagnoza i interwencja są kluczowe dla maksymalizacji potencjału rozwojowego dziecka i poprawy jego jakości życia. Współpraca, komunikacja i wsparcie ze strony rodziców są nieocenione na każdym etapie tego procesu.

 • Zgłoszenie obaw i zauważonych trudności pediatrze lub lekarzowi rodzinnemu.
 • Lekarz przeprowadza wstępny wywiad z rodzicami, zadając pytania dotyczące rozwoju dziecka, jego zachowań i umiejętności społecznych.
 • W przypadku stwierdzenia ryzyka ASD, pediatra kieruje dziecko do specjalisty – może to być psycholog kliniczny, psychiatra dziecięcy, neurolog dziecięcy lub neuropsycholog. 
 • Ocena dziecka przez zespół specjalistów, który może obejmować psychologa, logopedę, terapeutę zajęciowego, psychiatrę oraz pedagoga specjalnego.
 • Każdy specjalista ocenia różne aspekty rozwoju dziecka, takie jak komunikacja, zachowanie, umiejętności społeczne i adaptacyjne.
 • Szczegółowy wywiad z rodzicami dotyczący historii medycznej dziecka, przebiegu ciąży i porodu, wczesnego rozwoju oraz aktualnych zachowań.
 • Ocena genetycznych i środowiskowych czynników ryzyka.
 • Obserwacja dziecka w różnych sytuacjach, w tym podczas zabawy, interakcji społecznych i rutynowych czynności.
 • Testy oceniające poziom rozwoju intelektualnego, językowego, motorycznego i adaptacyjnego dziecka.
 • Ocena umiejętności komunikacyjnych, zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych.
 • Jeśli wyniki wskazują na obecność zaburzeń ze spektrum autyzmu, zespół specjalistów ustala diagnozę ASD.
 • Szczegółowe omówienie diagnozy z rodzicami, wyjaśnienie, co oznacza diagnoza ASD oraz jakie są możliwe ścieżki interwencji.
 • Odpowiedzi na pytania rodziców i udzielenie wsparcia emocjonalnego.
 • Stworzenie spersonalizowanego planu terapeutycznego, który może obejmować terapię behawioralną, logopedyczną, zajęciową oraz wsparcie edukacyjne.
 • Włączenie rodziców i opiekunów w proces terapeutyczny, szkolenie ich w zakresie technik wspierających rozwój dziecka.
 • Regularne monitorowanie postępów dziecka i dostosowywanie planu terapii w miarę potrzeb.
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z zespołem terapeutycznym oraz uczestnictwo w regularnych ocenach i konsultacjach.

Rola rodziców i opiekunów w procesie diagnozy

Rodzice i opiekunowie odgrywają kluczową rolę w procesie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Ich zaangażowanie, obserwacje i współpraca ze specjalistami są nieocenione w wczesnym wykrywaniu i zarządzaniu objawami autyzmu. Rodzice i opiekunowie są najlepiej zaznajomieni z rozwojem swojego dziecka. Regularna obserwacja zachowań, interakcji społecznych, umiejętności komunikacyjnych i rozwoju ruchowego dziecka jest kluczowa. Jeżeli rodzice zauważą jakiekolwiek niepokojące objawy, takie jak brak reakcji na imię, opóźnienia w mowie, unikanie kontaktu wzrokowego czy powtarzające się ruchy, powinni zgłosić swoje obawy specjaliście.  Rodzice powinni edukować się na temat spektrum autyzmu, aby lepiej zrozumieć objawy, potrzeby i najlepsze metody wsparcia dla swojego dziecka. Autyzm może być trudnym tematem dla rodziny. Ważne jest, aby rodzice dbali również o swoje zdrowie psychiczne, szukając wsparcia w grupach wsparcia lub terapii rodzinnej. Dzieci ze spektrum autyzmu często dobrze reagują na stałe rutyny i przewidywalność. Rodzice mogą pomóc, tworząc uporządkowane i bezpieczne środowisko domowe. Wczesna interwencja i wsparcie mogą znacząco poprawić jakość życia dziecka oraz jego rozwój społeczny, komunikacyjny i emocjonalny.

Znaczenie wczesnej diagnozy

Wczesna diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) odgrywa kluczową rolę w życiu dzieci i ich rodzin. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu i interwencji można znacząco poprawić wyniki rozwojowe i jakość życia dzieci z ASD. Szybkie podjęcie terapii, które są najskuteczniejsze w pierwszych latach życia, jest możliwe dzięki wczesnej diagnozie. Terapie behawioralne, logopedyczne i zajęciowe wspierają rozwój umiejętności społecznych, komunikacyjnych i adaptacyjnych, co może zapobiec nasileniu się trudności rozwojowych i behawioralnych, prowadząc do lepszego funkcjonowania dziecka w przyszłości.

Programy terapeutyczne pomagają w nauce nawiązywania i utrzymywania relacji, interpretowania sygnałów społecznych oraz angażowania się w interakcje społeczne. Wczesna diagnoza daje rodzinom możliwość lepszego zrozumienia specyfiki ASD i przygotowania się do wspierania swojego dziecka. Rodzice mogą nauczyć się skutecznych strategii radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z ASD, co znacząco zmniejsza ich stres i niepewność. Wiedza na temat diagnozy oraz dostęp do odpowiednich zasobów i wsparcia mogą znacznie poprawić jakość życia rodzin.

Wczesna interwencja sprzyja większej niezależności i samodzielności w dorosłym życiu. Dzieci, które otrzymały odpowiednie wsparcie we wczesnym wieku, często osiągają lepsze wyniki w szkole, pracy i życiu społecznym. Ponadto, wczesna diagnoza i interwencja mogą pomóc w zapobieganiu lub łagodzeniu współistniejących zaburzeń, takich jak lęki, depresja czy problemy z zachowaniem.

Diagnoza spektrum autyzmu u osób dorosłych

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) u osób dorosłych może być bardziej skomplikowana niż u dzieci, ponieważ dorosłe osoby mogą wypracować strategie radzenia sobie, które maskują objawy autyzmu. Niemniej jednak, diagnoza w dorosłości jest możliwa i może przynieść znaczące korzyści, takie jak lepsze zrozumienie siebie i dostęp do odpowiednich zasobów wsparcia. 

Przykładowe objawy:

 • Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji.
 • Problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną.
 • Trudności w zrozumieniu norm społecznych i empatii.
 • Silne przywiązanie do rutyn i rytuałów.
 • Intensywne, wąskie zainteresowania.
 • Powtarzające się ruchy ciała lub zachowania.
 • Nadwrażliwość lub niedowrażliwość na bodźce sensoryczne (dźwięki, światło, tekstury).

Wywiad kliniczny obejmuje pytania dotyczące obecnych i przeszłych zachowań, umiejętności społecznych, historii edukacji i zawodowej oraz relacji interpersonalnych. Informacje na temat wczesnego rozwoju mogą być trudne do uzyskania, ale wywiad z członkami rodziny może dostarczyć dodatkowych danych. Obserwacja dorosłych w różnych sytuacjach społecznych może dostarczyć dodatkowych informacji o ich umiejętnościach interakcyjnych i adaptacyjnych. Ocena funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, funkcje wykonawcze i umiejętności rozwiązywania problemów. Ważne jest wykluczenie innych zaburzeń, które mogą mieć podobne objawy, takich jak zaburzenia lękowe, depresja, ADHD, zaburzenia osobowości. Po zebraniu wszystkich informacji z wywiadów, kwestionariuszy, obserwacji i testów, zespół diagnostyczny ustala, czy objawy spełniają kryteria ASD i opracowuje indywidualny plan wsparcia, który może obejmować terapię behawioralną, terapię zajęciową, wsparcie psychologiczne oraz dostosowanie miejsca pracy i edukacji.

Diagnoza autyzmu u dorosłych może przynieść znaczące korzyści, pomagając im lepiej zrozumieć siebie i uzyskać dostęp do odpowiednich zasobów wsparcia. Proces diagnostyczny jest wieloaspektowy i wymaga współpracy z różnymi specjalistami. Wczesne rozpoznanie i interwencja, nawet w dorosłości, mogą znacząco poprawić jakość życia osoby z ASD.

 

Diagnoza spektrum autyzmu

w Centrum Terapii Synteza w Krakowie

w celu umówienia wizyty zadzwoń pod 535 77 87 07

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@centrumsynteza.pl

 

Skomentuj