Diagnoza neuropsychologiczna

Czym jest neuropsychologia?

Neuropsychologia to dziedzina nauki, która bada związek między strukturami i funkcjami mózgu a zachowaniem i procesami poznawczymi człowieka. Łączy w sobie elementy psychologii, neurologii, psychiatrii i innych nauk medycznych oraz biologicznych. Neuropsychologowie badają, jak uszkodzenia mózgu wpływają na funkcje poznawcze, takie jak pamięć, uwaga, język, percepcja, myślenie i rozwiązywanie problemów. Analizują, jak zmiany w mózgu mogą prowadzić do zmian w emocjach i zachowaniu. Dotyczy to zarówno zaburzeń neuropsychiatrycznych, jak depresja, schizofrenia, jak i bardziej specyficznych problemów, jak ADHD czy zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Stosują testy i narzędzia oceny w celu zrozumienia, które obszary mózgu mogą być uszkodzone oraz jak te uszkodzenia wpływają na funkcjonowanie pacjenta. Neuropsychologowie zajmują się także wdrażaniem programów terapeutycznych mających na celu poprawę funkcji poznawczych i jakości życia pacjentów po urazach mózgu, udarach, chorobach neurodegeneracyjnych (jak choroba Alzheimera) i innych zaburzeniach neurologicznych.

Rola neuropsychologa w procesie diagnozy

Rola neuropsychologa w procesie diagnozy jest kluczowa i obejmuje kilka istotnych etapów oraz zadań. Neuropsychologowie stosują specjalistyczne metody i narzędzia, aby ocenić funkcje poznawcze i zachowanie pacjentów, co pozwala na zrozumienie wpływu uszkodzeń mózgu lub zaburzeń neurologicznych na codzienne funkcjonowanie.

Jak wygląda diagnoza u neuropsychologa? 

Etapy przeprowadzania diagnozy neuropsychologicznej

 1. Wywiad kliniczny:
  • Przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z pacjentem oraz jego rodziną w celu zebrania informacji na temat historii medycznej, obecnych objawów, codziennego funkcjonowania oraz wcześniejszych diagnoz i leczenia.
  • Uzyskanie informacji na temat edukacji, zawodowych obowiązków i życia społecznego pacjenta.
 2. Ocena funkcji poznawczych i obserwacja zachowania:
  • Stosowanie standaryzowanych testów neuropsychologicznych w celu oceny różnych aspektów funkcjonowania poznawczego, takich jak pamięć, uwaga, język, percepcja wzrokowo-przestrzenna, funkcje wykonawcze (planowanie, organizacja, rozwiązywanie problemów) i inne.
 3. Analiza wyników:
  • Porównanie wyników testów pacjenta z normami dla odpowiednich grup wiekowych, edukacyjnych i kulturowych.
  • Identyfikacja ewentualnych deficytów poznawczych i ich lokalizacja w kontekście strukturalnym i funkcjonalnym mózgu.
  • Połączenie wyników testów neuropsychologicznych z informacjami uzyskanymi podczas wywiadu klinicznego, obserwacji zachowania oraz wyników badań obrazowych mózgu, jeśli są dostępne.
  • Uwzględnienie wszystkich dostępnych informacji w celu uzyskania pełnego obrazu stanu pacjenta.
 4. Formułowanie diagnozy:
  • Na podstawie zebranych danych neuropsycholog formułuje diagnozę, określając rodzaj i stopień zaburzeń poznawczych oraz ich potencjalne przyczyny.
  • Diagnoza może obejmować identyfikację konkretnego zaburzenia neurologicznego, neurodegeneracyjnego, neuropsychiatrycznego lub skutków urazów mózgu.
 5. Rekomendacje i planowanie interwencji:
  • Opracowanie indywidualnych rekomendacji dotyczących leczenia, rehabilitacji i wsparcia pacjenta.
  • Współpraca z innymi specjalistami (np. neurologami, psychiatrami, terapeutami zajęciowymi) w celu zapewnienia kompleksowej opieki.
 6. Edukacja i wsparcie:
  • Informowanie pacjenta oraz jego rodziny o naturze zaburzeń, możliwych strategiach radzenia sobie oraz dostępnych formach wsparcia.
  • Edukowanie o mechanizmach funkcjonowania mózgu oraz skutkach zaburzeń poznawczych na życie codzienne.

Rola neuropsychologa jest zatem wieloaspektowa i niezwykle ważna w procesie diagnozy, rehabilitacji i wsparcia pacjentów z różnorodnymi problemami neurologicznymi.

Kiedy warto rozważyć diagnozę neuropsychologiczną?

Najczęstsze powody skierowania na badania neuropsychologiczne

Diagnoza neuropsychologiczna może dostarczyć cennych informacji na temat stanu funkcji poznawczych i behawioralnych pacjenta, co pozwala na lepsze zrozumienie problemów, planowanie skutecznej terapii i wsparcia oraz monitorowanie postępów leczenia. Rozważenie diagnozy neuropsychologicznej warto rozważyć, kiedy pojawiają się objawy lub problemy związane z funkcjonowaniem poznawczym, emocjonalnym lub behawioralnym. 

 • Po doznaniu urazu głowy lub mózgu, np. w wyniku wypadku samochodowego, upadku, sportowego urazu, warto zbadać, czy doszło do uszkodzeń poznawczych.
 • W przypadku chorób takich jak stwardnienie rozsiane, padaczka, choroba Parkinsona czy nowotwory mózgu, diagnoza neuropsychologiczna może pomóc w ocenie wpływu choroby na funkcje poznawcze.
 • Po przebytym udarze mózgu warto ocenić, jakie funkcje poznawcze zostały naruszone i w jakim stopniu, co może pomóc w planowaniu rehabilitacji.
 • Przy podejrzeniu chorób takich jak choroba Alzheimera, inne formy demencji czy choroby Huntingtona, diagnoza neuropsychologiczna może pomóc w wczesnym wykryciu i monitorowaniu postępu choroby.
 • W przypadkach zaburzeń takich jak depresja, schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, warto ocenić, czy występują związane z nimi deficyty poznawcze.
 • W starszym wieku, kiedy pojawiają się problemy z pamięcią, koncentracją czy innymi funkcjami poznawczymi, diagnoza neuropsychologiczna może pomóc określić, czy są one związane z normalnym starzeniem się, czy też z początkiem choroby neurodegeneracyjnej.
 • W przypadku dzieci, które mają trudności w nauce, problemy z uwagą (np. ADHD), czy inne zaburzenia rozwojowe, diagnoza neuropsychologiczna może pomóc w identyfikacji specyficznych deficytów poznawczych i zaplanowaniu odpowiednich interwencji edukacyjnych.
 • Przed planowanymi operacjami mózgu, takimi jak usuwanie guzów, ocena neuropsychologiczna może pomóc w określeniu potencjalnych ryzyk. Po operacji, diagnoza może pomóc w ocenie skutków zabiegu i planowaniu rehabilitacji.
 • Kiedy osoba zaczyna wykazywać nietypowe zmiany w zachowaniu, osobowości, trudności w wykonywaniu codziennych czynności bez wyraźnej przyczyny, warto zbadać, czy te zmiany mogą mieć podłoże neurologiczne.
 • W trakcie i po zakończeniu programów rehabilitacyjnych dla osób po urazach mózgu czy udarach, diagnoza neuropsychologiczna może pomóc w monitorowaniu postępów i dostosowywaniu planu terapii.

Jak przygotować się na pierwszą wizytę – wywiad kliniczny?

Wywiad kliniczny i zebranie historii medycznej pacjenta to kluczowy etap w procesie diagnozy neuropsychologicznej. Pomaga on zrozumieć kontekst problemów pacjenta oraz zidentyfikować potencjalne przyczyny deficytów poznawczych. Warto przygotować się na odpowiedzi między innymi na poniższe pytania: 

 • Powód wizyty: określenie głównych problemów, z którymi pacjent się boryka.
 • Informacje na temat wcześniejszych chorób, urazów głowy, operacji, hospitalizacji.
 • Lista aktualnie przyjmowanych leków, dawkowanie oraz historia stosowania leków.
 • Wszelkie wcześniejsze diagnozy neurologiczne, takie jak padaczka, udary, choroby neurodegeneracyjne.
 • Diagnozy dotyczące zaburzeń lub chorób psychiatrycznych, takie jak depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe, oraz stosowane terapie i leki.
 • Historia rozwojowa począwszy od okresu ciąży i dzieciństwa – problemy w okresie prenatalnym, poród, rozwój motoryczny i językowy.
 • Przebieg edukacji, osiągnięcia, trudności szkolne, diagnozy związane z uczeniem się, ADHD, zaburzenia rozwojowe.
 • Choroby genetyczne występujące w rodzinie.
 • Zdolność do wykonywania codziennych czynności, samodzielność, trudności w codziennym życiu.
 • Historia zawodowa, obecna praca, problemy związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych.
 • Nawykowe działania, aktywność fizyczna, dieta, nawyki dotyczące snu.
 • Informacje o używaniu alkoholu, narkotyków, paleniu papierosów.
 • Obecne problemy poznawcze i behawioralne związane z pamięcią, uwagą, mową, orientacji przestrzennej, z planowaniem działań  i/lub ich organizacją, podejmowaniem decyzji, rozwiązywaniem problemów.
 •  Zmiany w nastroju.
 • Warto zabrać ze sobą wyniki badań obrazowych lub wyniki testów laboratoryjnych, jeśli takie posiadamy.

Znaczenie wczesnej diagnozy w neuropsychologii

Wczesna diagnoza w neuropsychologii ma ogromne znaczenie dla skutecznego leczenia, rehabilitacji i poprawy jakości życia pacjentów. Pozwala ona na szybkie wdrożenie odpowiednich terapii i interwencji, co zwiększa szanse na poprawę funkcji poznawczych i zapobieganie dalszemu pogarszaniu się stanu pacjenta. W przypadku wielu schorzeń neurologicznych i neuropsychiatrycznych, wcześniejsze rozpoczęcie leczenia farmakologicznego może znacznie zwiększyć jego skuteczność. Pozwala na zaplanowanie i wdrożenie indywidualnie dostosowanych programów rehabilitacyjnych, które mogą pomóc pacjentom w odzyskaniu utraconych funkcji poznawczych lub w adaptacji do nowych wyzwań. Mózg ma większą plastyczność w młodszych latach życia i bezpośrednio po na przykład doświadczonym urazie, co oznacza, że wcześniejsze interwencje mogą przynieść lepsze rezultaty. Wczesna diagnoza umożliwia pacjentom i ich rodzinom zrozumienie problemów i dostosowanie się do nowych okoliczności, co może zmniejszyć stres. Pacjenci poprzez wczesną diagnozę mogą nauczyć się skutecznych strategii radzenia sobie z deficytami poznawczymi, co może pomóc im w codziennym funkcjonowaniu. Rodziny pacjentów mogą zostać odpowiednio poinformowane i przygotowane do opieki nad osobą z zaburzeniami poznawczymi, co jest kluczowe dla skutecznego wsparcia. Wczesna diagnoza pozwala pacjentom i ich rodzinom na lepsze planowanie przyszłości, zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym.Umożliwia takżę wcześniejsze zaplanowanie opieki długoterminowej i wsparcia, co jest szczególnie ważne w przypadku progresywnych chorób neurodegeneracyjnych.

Diagnoza neuropsychologiczna u dzieci i młodzieży

Diagnoza neuropsychologiczna u dzieci i młodzieży jest więc integralnym narzędziem, które pomaga zrozumieć i wspierać rozwój młodszych pacjentów w sposób holistyczny i dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. Jest kluczowym narzędziem do oceny funkcjonowania poznawczego i behawioralnego oraz do identyfikacji problemów rozwojowych, edukacyjnych i emocjonalnych. Proces ten jest dostosowany do specyficznych potrzeb i etapu rozwoju młodszych pacjentów. Główne aspekty diagnozy neuropsychologicznej u dzieci i młodzieży obejmują:

 • Funkcje poznawcze; pamięć, uwaga i koncentracja, język (rozumienie mowy, umiejętności czytania i pisania), zdolności do przetwarzania informacji wzrokowych, orientacja przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, planowanie, organizacja, rozwiązywanie problemów, kontrola impulsywności.
 • Funkcjonowanie emocjonalne i społeczne; analiza zachowań dziecka, radzenie sobie z emocjami, relacje z rówieśnikami i dorosłymi, zdolność do kontrolowania i wyrażania emocji w odpowiedni sposób.
 • Rozwój psychomotoryczny; motoryka duża i mała, ocena umiejętności ruchowych, koordynacji, zręczności manualnej.
 • Umiejętności szkolne; analiza osiągnięć szkolnych, zdolności do nauki, identyfikacja trudności w nauce.

Proces diagnozy obejmuje wywiad z rodzicami obejmujący historię rozwoju, zdrowia, funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, trudności w nauce, osiągnięcia szkolne,  obserwację zachowań dziecka w różnych sytuacjach, zarówno podczas testów, jak i w naturalnych warunkach (jeśli to możliwe), użycie testów dostosowanych do wieku i poziomu rozwoju dziecka. Testy mogą obejmować oceny pamięci, uwagi, języka, funkcji wykonawczych, umiejętności percepcyjnych i motorycznych. W zależności od zgłaszanych problemów, mogą być stosowane specyficzne testy oceniające np. dysleksję, ADHD, autyzm. 

Wczesna diagnoza jest kluczowa dla skutecznej interwencji i wsparcia dziecka. Pozwala na wczesne wsparcie edukacyjne i terapeutyczne – im wcześniej zidentyfikowane zostaną problemy, tym szybciej można wdrożyć skuteczne strategie wsparcia. Odpowiednie wsparcie może znacząco poprawić osiągnięcia szkolne i społeczne dziecka i może zapobiec eskalacji problemów poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych w przyszłości.

Diagnoza neuropsychologiczna u osób dorosłych i seniorów

Diagnoza neuropsychologiczna u dorosłych i seniorów pomaga zrozumieć i wspierać rozwój i adaptację pacjentów w sposób holistyczny i dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. Jest kluczowa dla oceny funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego, zwłaszcza w kontekście zmian związanych z wiekiem, urazami, chorobami neurologicznymi i neuropsychiatrycznymi. Proces diagnozy jest dostosowany do specyficznych potrzeb dorosłych i starszych pacjentów. Główne obszary oceny to funkcje poznawcze, emocjonalne, społeczne, funkcjonowanie w życiu codziennym i zdolności adaptacyjne.

Wczesna diagnoza u dorosłych i seniorów jest kluczowa dla skutecznego leczenia i wdrożenie odpowiednich interwencji. Daje możliwość rozpoczęcia programów rehabilitacyjnych, które mogą pomóc pacjentom odzyskać lub utrzymać funkcje poznawcze. Odpowiednie wsparcie i terapia mogą znacznie poprawić jakość życia pacjentów i ich rodzin. Wczesna diagnoza umożliwia także lepsze planowanie opieki długoterminowej, co jest szczególnie ważne w przypadku progresywnych chorób neurodegeneracyjnych.

Zaburzenia neuropsychologiczne – przykłady i ich charakterystyka

Zaburzenia neuropsychologiczne obejmują szeroki zakres schorzeń, które wpływają na funkcje poznawcze, emocjonalne i behawioralne. Mogą to być choroby takie jak:

Choroba Alzheimera

 • Wczesne stadium choroby charakteryzuje się utratą pamięci krótkotrwałej, trudnościami w przypominaniu sobie nowych informacji.
 • Obejmuje problemy z planowaniem, organizacją, rozwiązywaniem problemów.
 • Trudności w znalezieniu właściwych słów, problemy z komunikacją.
 • Zmiany w osobowości, apatia, depresja, czasami agresja.

Udar mózgu

 • Możliwe deficyty pamięci w zależności od obszaru mózgu dotkniętego udarem.
 • Może wystąpić paraliż lub osłabienie jednej strony ciała.
 • Afazja, trudności w mowie i rozumieniu języka.
 • Problemy z koncentracją, planowaniem, elastycznością poznawczą.

Choroba Parkinsona

 • Drżenie, sztywność mięśni, spowolnienie ruchów, problemy z równowagą.
 • Problemy z pamięcią, uwagą, spowolnienie myślenia, trudności w planowaniu.
 • Depresja, lęk, zmiany nastroju.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

 • Trudności w utrzymaniu uwagi, łatwe rozpraszanie się.
 • Trudności w kontrolowaniu impulsów, działanie bez zastanowienia.
 • Nadmierna ruchliwość, niemożność pozostania w miejscu.

Dysleksja

 • Trudności w rozpoznawaniu słów, płynności czytania, dekodowaniu liter.
 • Problemy z ortografią, trudności w składaniu liter w słowa.
 • Często towarzyszą trudności w przetwarzaniu fonologicznym, pamięci roboczej.

Spektrum autyzmu

 • Trudności w werbalnej i niewerbalnej komunikacji, opóźnienia w rozwoju mowy.
 • Problemy z nawiązywaniem relacji społecznych, ograniczona empatia.
 • Powtarzalne zachowania, trudności z adaptacją do zmian, specyficzne zainteresowania.

Choroba Huntingtona

 • Niekontrolowane ruchy (pląsawica), problemy z koordynacją.
 • Problemy z pamięcią, planowaniem, rozwiązywaniem problemów.
 • Zmiany nastroju, depresja, drażliwość.

Demencja 

 • Problemy z pamięcią, uwagą, funkcjami wykonawczymi.
 • Problemy z równowagą, spowolnienie ruchowe.
 • Zmiany osobowości, depresja, apatia.

Te przykłady pokazują, jak różnorodne mogą być zaburzenia neuropsychologiczne oraz jak szeroki zakres funkcji poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych mogą one dotykać. Diagnoza i odpowiednie interwencje terapeutyczne są kluczowe dla poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin.

 

Diagnoza neuropsychologiczna

w Centrum Terapii Synteza w Krakowie

w celu umówienia wizyty zadzwoń pod 535 77 87 07

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@centrumsynteza.pl

Skomentuj