Publikujemy poniżej wybrane wyniki Testu Psychicznych Skutków Izolacji. Wyniki mają charakter poglądowy. Nie była oceniana ich istotność statystyczna, stąd nie są materiałem do badań naukowych. Obrazują natomiast doświadczenia prawie 4000 osób, które wypełniły test. Wyniki są na bieżąco aktualizowane.

Rozkład nasilenia psychicznej reakcji na izolację wśród uczestników testu

Poniższy wykres zawiera wyniki zebrane pod kątem progów nasilenia badanej reakcji. W zależności od odpowiedzi na konkretne pytania, w wypadku nasilenia określonego problemu, dodawane są punkty – im bardziej nasilona reakcja, tym wyższa punktacja. Po zsumowaniu punktów dotyczących problemów pojawiających się w czasie epidemii od ogólnego wyniku odejmowane są punkty związane z nasileniem tych samych problemów przed początkiem izolacji. Sumaryczny wynik został uszeregowany według następującej punktacji:

 • poniżej 0 – Pozytywna zmiana po izolacji
 • 0-29 – Brak wyraźnego wpływu izolacji na zdrowie psychiczne
 • 30-49 – Łagodna reakcja adaptacyjna
 • 50-79 – Umiarkowana reakcja adaptacyjna
 • 80-120 – Silna reakcja adaptacyjna
[easy_chart chart_id='4791']

Rozkład wyników bez przypisania wartości do progów

Przedstawiamy także wykres nasilenia objawów według uzyskanego wyniku punktowego.

Punktacja była następująca:

 • Problem „wcale” nie występuje – 0 pkt.
 • Problem występuje „trochę” – 1 pkt.
 • Problem występuje „umiarkowanie” – 2 pkt.
 • Problem występuje „zdecydowanie” – 4 pkt.

Maksymalny wynik odpowiedzi na 30 pytań wynosił sumarycznie 120 punktów. Przedstawiamy wynik skorygowany o odpowiedzi udzielone na pytanie o wstępowanie objawów przed rozpoczęciem izolacji.

Poszczególne słupki wykresu obrazują procentowy rozkład wyników w obrębie płci, w przedziale do danej liczby na osi X.

[easy_chart chart_id='4843']

Średni wynik uzyskany w kolejnych tygodniach izolacji

Kolejny wykres zawiera średnie wyniki dla mężczyzn i kobiet, uzyskane w kolejnych tygodniach izolacji. Widoczna jest tendencja spadkowa nasilenia problemów związanych z jej doświadczaniem. W pierwszych tygodniach maja zebranych danych było niewiele (kilkanaście, z tego od kilku zaledwie mężczyzn), stąd mniej reprezentatywny wynik. W pozostałych tygodniach zebrano po kilkaset wyników od kobiet i 50-300 wyników od mężczyzn.

[easy_chart chart_id='4845']

Nasilenie poszczególnych problemów

Na kolejnym wykresie przedstawiamy średnie nasilenie poszczególnych problemów badanych przez test. Na podstawie średniego nasilenia można odczytać pewne tendencje, które należałoby potwierdzić statystyczną analizą istotności różnic. Spoglądając więc tylko poglądowo na uzyskane wyniki, można wyróżnić kilka problemów, które wydają się mieć większe nasilenie od pozostałych. Są to:

 • Złość i niepokój związane z ograniczeniami dotyczącymi przemieszczania się poza domem
 • Cierpienie związane z brakiem kontaktu z ludźmi
 • Złość lub lęk przeżywane w czasie wychodzenia z domu
 • Niepokój dotyczący niepewności sytuacji finansowej i zawodowej
 • Przymus sprawdzania informacji na temat pandemii
 • Poczucie bezradności i braku wpływu
 • Obawa o życie i zdrowie bliskich (średnio bardziej niż o własne)
 • Niepokój związany z wychodzeniem z domu

Interesujące są także różnice między płciami. Przeciętnie w grupie mężczyzn problemy oceniane w teście występowały w mniejszym nasileniu niż w grupie kobiet.

[easy_chart chart_id='4847']