logo

Dr Solomiya Bura

Solomiya Bura jest lekarzem, neurologiem, psychoterapeutą. W 2003 roku ukończyła specjalizację z neurologii na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym. W międzyczasie zdobywała doświadczenie w szpitalu w Recklinghausen. W latach 2015-2022 uczestniczyła w wielu kursach i projektach z zakresu Katatymno-imaginatywnego przeżywania obrazów, Arteterapii, Psychodramy, Psychoterapii Gestalt (psychosomatyka, terapia grupowa, seksualność w nurcie Gestalt, seminaria poprowadzili Peter Phillipson z Manchesteru i Dieter Bongers ze Szwajcarii). W latach 2017-2018 podjęła staż na Wydziale LDMU oraz praktykę we Lwowskiej Przychodni Psychoneurologicznej. Jest autorką programu antystresowego „Momento”. Od 2018 roku prowadzi  psychoterapię w podejściu humanistycznym, zorientowaną na długoterminową pracę z pacjentem doświadczającym kryzysu. W swojej pracy wykorzystuje metody zaczerpnięte z: terapii pozytywnej i międzykulturowej, terapii skoncentrowanej na pracy z traumą, terapii Gestalt, arteterapii oraz mindfulness.  Ponadto od 2019 roku prowadzi szkolenia dla firm z zakresu zarządzania stresem, uważności i rozwoju.

Jest członkiem Ukraińskiego Uniwersytetu Psychoterapeutycznego w zakresie terapii Gestalt, członkiem Stowarzyszenia Medycyny Prewencyjnej i Odmładzającej w Ukrainie. Posiada europejski certyfikat konsultanta pozytywnej psychoterapii w Wiesbaden.

Solomiya Bura is a doctor, neurologist, psychotherapist. In 2003, she completed a specialization in neurology at the Lviv State Medical University. In the meantime, She was gaining experience at the hospital in Recklinghausen. In 2015-2022, she participated in many courses and projects in the field of Catatymno-Imaginative Image Experience, Art therapy, Psychodrama, Gestalt therapy (seminars: psychosomatics, group therapy, sexuality, also seminars by Peter Philison from Manchester and Dieter Bongers from Switzerland). In 2017-2018, she started an internship at the Faculty of LDMU and an internship at the Psychoneurological Clinic in Lviv. She is the author of the anti-stress program „Momento”. Since 2018, She has been conducting psychotherapy in a humanistic approach, focused on long-term work with a patient experiencing a crisis. In her work, he uses methods taken from: positive and intercultural therapy, therapy focused on working with trauma, Gestalt therapy, art therapy and mindfulness. In addition, since 2019, She has been conducting training courses for companies in the field of stress management, mindfulness and development.

She is a member of the Ukrainian Psychotherapeutic University in the field of Gestalt therapy and a member of the Association of Preventive and Anti-Aging Medicine in Ukraine.
She received an European Certificate of Positive Psychotherapy consultant in Wiesbaden.

Соломія Бура – ​​лікар, невропатолог, психотерапевт. У 2003 році закінчила спеціалізацію з неврології у Львівському державному медичному університеті. Тим часом вона набиралася досвіду в лікарні Реклінгхаузена. У 2015-2022 роках брала участь у багатьох проектах у сфері Кататимно-Імагінативної терапії, Арттерапії, Психодрами, Гештальт терапії (зокрема теми: психосоматики, групової терапії, сексуальності у Гештальті, семінарів за участю Пітера Філіпсона із м.Манчестер та Дітера Бонгерса із Швецарії). У 2017-2018 рр. розпочала стажування на факультеті ЛДМУ та стажування у Психоневрологічній клініці у Львові. Вона є автором антистресової програми «Моменто». З 2018 року проводить психотерапію за гуманістичним підходом, орієнтований на тривалу роботу з пацієнтом, який переживає кризу. У своїй роботі він використовує методи, взяті з: позитивної та міжкультурної терапії, терапії, орієнтованої на роботу з травмою, гештальт-терапії, арт-терапії та усвідомленості. Крім того, з 2019 року проводить навчальні курси для компаній у сфері управління стресом, усвідомленості та розвитку.

Член Українського психотерапевтичного університету в галузі гештальт-терапії, член Асоціації превентивної та омолоджуючої медицини України.
Має європейський сертифікат консультанта позитивної психотерапії у Вісбадені.

Kalendarz
Lokalizacja gabinetu Aleja Pokoju 29B/21, Kraków
Język / Language / Язик Ukraiński, rosyjski / Ukrainian, Russian / українська, російська
Lokalizacja / Address / Адреса Kraków, Aleja Pokoju 29B/21
Wykształcenie/Education/Освіта Neurolog, psychoterapeuta/ Neurologist, psychotherapist/Невролог, психотерапевт
Stopień naukowy/ Academic degree/Вчений ступінь doktor/ doctor/ лікар
Obszary pracy/ Work areas/Робочі зони
 • Psychoterapia (psychotherapy, психотерапія)
Kwalifikacje
 • Neurolog/ Neurologist/ невропатолог
 • Certyfikowany Doradca (WAPP) w metodzie psychoterapii pozytywnej i międzykulturowej/Certified Counselor (WAPP) in the method of positive and cross-cultural psychotherapy/ Сертифікований консультант (WAPP) з методу позитивної та крос-культурної психотерапії
 • Arteterapeuta/Art therapist/Арт-терапевт  
 Centrum Terapii Synteza, Kraków Psychoterapeuta/ Psychotherapist/ Психотерапевт

Obszary działalności

 • Psychoterapia

  W Centrum Terapii Synteza prowadzona jest psychoterapia indywidualna osób dorosłych oraz terapia par. Terapeuci pracują w podejściach: psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz integracyjnym.

 Obszary pracy:

– Psychoterapia indywidualna, par
– Pomoc w sytuacjach kryzysowych
– Doradztwo w trudnych sytuacjach życiowych
– Kursy mistrzowskie/szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, inteligencji emocjonalnej, programu regeneracyjnego redukującego stres.

Work areas:

– Individual psychotherapy, psychotherapy with couple
– Help in crisis situations
– Advice in difficult life situations
– Master courses / training in personal development, emotional intelligence, stress-reducing regeneration program.

Зони роботи:

– Індивідуальна психотерапія, пар
– Допомога в кризових ситуаціях
– Поради у складних життєвих ситуаціях
– Магістерські курси / тренінги з розвитку особистості, емоційного інтелекту, програми регенерації, що знижує стрес.

Działalność w Centrum Terapii Synteza

Salomiya Bura prowadzi  psychoterapię w podejściu humanistycznym, zorientowaną na długoterminową pracę z pacjentem. W swojej pracy wykorzystuje metody zaczerpnięte z: terapii pozytywnej i międzykulturowej, terapii skoncentrowanej na pracy z traumą, terapii Gestalt, arteterapii oraz mindfulness. Specjalistka zajmuje się pacjentami doświadczającymi różnych trudności życiowych, długotrwałego stresu, będących w sytuacjach kryzysowych.

Salomiya Bura conducts psychotherapy in a humanistic approach, focused on long-term work with a patient. She uses methods taken from: positive and intercultural therapy, therapy focused on working with trauma, Gestalt therapy, art therapy and mindfulness. The specialist deals with patients experiencing various life difficulties, long-term stress, in crisis situations.

Саломія Бура проводить психотерапію в гуманістичному підході, орієнтована на тривалу роботу з пацієнтом. У своїй роботі він використовує методи, взяті з: позитивної та міжкультурної терапії, терапії, орієнтованої на роботу з травмою, гештальт-терапії, арт-терапії та усвідомленості. Спеціаліст займається пацієнтами, які відчувають різні життєві труднощі, тривалий стрес, у кризових ситуаціях.

Cennik usług

 • Cennik na rok:
  2022 r.
 • Konsultacja psychoterapeutyczna (pierwsza)
  240 zł
 • Sesja terapii indywidualnej
  180 zł
 • Konsultacja i psychoterapia tylko w j. ukraińskim lub j. rosyjskim.
  Консультації та психотерапія тільки українською чи російською мовами.
  Консультация и психотерапия только на украинском или русском языке.

   

Doświadczenie

Solomiya Bura doświadczenie zdobywała jako terapeutka indywidualna i grupowa, w pracy z parami, a także młodzieżą. Oprócz prywatnego gabinetu psychoterapeutycznego prowadzi szkolenia dla firm z zakresu zarządzania stresem, uważności i rozwoju Mindset. Praktykę jako neurolog zdobywała w szpitalu w Recklinghausen oraz Lwowskiej Przychodni Psychoneurologicznej, a także na stażu na Wydziale LDMU.

Solomiya Bura gained experience as an individual and group therapist, working with couples and teens. In addition to a private psychotherapeutic office, She leads training for companies in the field of stress management, mindfulness and Mindset development. She gained apprenticeship as a neurologist at the hospital in Recklinghausen and the Lviv Psychoneurological Clinic, as well as an internship at the Faculty of LDMU.

Соломія Бура набула досвіду як індивідуальний та груповий терапевт, працюючи з парами та молоддю. Окрім приватного психотерапевтичного кабінету, він проводить тренінги для компаній у сфері управління стресом, усвідомленості та розвитку мислення. Пройшла стажування невролога в лікарні в Реклінгхаузені та Львівській психоневрологічній клініці, а також стажувалася на факультеті ЛДМУ.

Umów się na konsultację